ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK konané dne 25. 8. 2019

  • Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad

Účast: 22 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor – 17,19  %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní, není usnášení schopná.

  • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

Mimořádné shromáždění vlastníků našeho SVJ bylo svoláno, protože nový vlastník nebytového prostoru 102 v Borovanského 2204, pan Procházka žádá společenství vlastníků o povolení změny tohoto nebytového prostoru (bývalá autoškola) na byt, který bude užívat ke svému bydlení.

  • Hlasování

21 – vlastníků schválilo tuto změnu

 1 – vlastník byl proti této změně

  • Závěrečné slovo

Protože schůze shromáždění není usnášení schopná, bude se dále postupovat metodou per rollam.

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

Zpět