ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK konané dne 25. 4. 2019

Ø  Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad

Účast: 72 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor – 67,5  %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní, je usnášení schopná.

 

Ø  Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

výbor v minulém volebním roce uskutečnil kromě jiných, 9 řádných schůzí, kterých se zúčastnili vždy všichni členové a předsedkyně kontrolní komise buď přímo, nebo v zastoupení. Na těch schůzích se diskutovalo a rozhodovalo o některých činnostech potřebných pro správný chod společenství.

Jak jistě víte, v minulém volebním období se neuskutečnil žádný velký projekt, řekl bych, že to byla doba šetření peněz do fondu proto, abychom mohli zrealizovat větší investice s tím, že by nebyl ohrožen stav naších peněžních rezerv pro mimořádné

případy. Samozřejmě a po vašem odhlasování a po vašem souhlasu se zakryly stropy zadních jednotlivých vchodů v suterénu, a tím se stal ten průchod pro nás všechny více kulturní, než to bylo předtím. Také v tomto minulém období se doplátil zbytek dluhu za 4 výtahy pro vchody 2202-2205. O těchto investicích ještě bude řeč a budete podrobnější seznámeni s celkovými částkami. 

O hospodaření společenství v minulém roce vás bude informovat paní Dr. Krejzová.

 

Ø  Účetní závěrku přednesla paní Krejzová:

Schválení hospodaření SVJ za rok 2018

 1. Hospodaření za rok 2018

·         Stav k 1. 1. 2018

2 490 630,- Kč

 • Stav běžného účtu

2 463 684,-  Kč

 • Stav spořicího účtu

24 812,-  Kč

 • Pokladna

2 134,-  Kč

·         Stav k 31. 12. 2018

4 145 350,-  Kč

 • Stav běžného účtu

4 118 116,-  Kč

 • Stav spořicího účtu

24 816,-  Kč

 • Pokladna

2 418,-  Kč

 

2. Příjmy za rok 2018                                                                                       4 945 137,-  Kč

Zálohy na služby od majitelů bytových jednotek

4 818 179,-  Kč

Výnos z nájmu spol. části prostor

126 257,-  Kč

Úroky (běžný a spořicí účet)

701,-  Kč

 

 

3. Největší výdaje – vybrané položky

Pojištění domů

62 928,-  Kč

Správa IKON

259 242,-  Kč

Náklady na služby (teplo, TUV atd.)

4 818 179,-  Kč

Fond oprav

2 041 200,-  Kč

Splátky za výtah

610 431,-  Kč

Úklid

183 270,-  Kč

 

4. Komentář

 • Uzávěrka za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 byla provedena firmou IKON na základě smlouvy.
 • Byla použita stejná metodika jako v předchozích letech, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav.
 • Účetnictví je k nahlédnutí u správcovské firmy a v kanceláři SVJ na vyžádání.

5. Návrh usnesení

Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2018 a schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v plném rozsahu a bez výhrad.

 

Děkuji, a nyní prosím Ing. Steinbauerovou, aby vás seznámila s přehledem zrealizovaných činností technického charakteru a s investičními záměry pro příští rok.

 

Ø  Realizované investice v roce 2018 – pí Steinbauerová

 • Protože shromáždění v předešlém roce nebylo usnášení schopné, hlasovalo se metodou per rollam.
 • Zopakuji, jak dopadlo toto hlasování:
 • Hospodaření za rok 2017 – pro 97 %, proti 1 %, zdržel se 2 % - schváleno.
 • Neprovádět velké investice -  pro 97 %, proti 1 %, zdržel se 2 % - scháleno.
 • Pokrytí stropů suterénů – pro 72 %, proti 14 %, zdržel se 14 % - schváleno.
 • Vzduchotechnika, změna účelu užívání/Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež – 29 %, proti 61 %, zdržel se – 10 % – není schváleno.
 • Za rok 2018 červen - duben 2019 nebyly realizované žádné velké investice, tak jak bylo odsouhlaseno v minulem roce 2018.
 • Došlo pouze k zakrytí nevzhledných kabelů a potrubí ve vchodech 2202 až 2205. Zakázka stála 91 892 Kč.
 • Dále byly prováděny jen opravy a hlášené závady.
 • Jsme rádi, že jsou výtahy nepoškozené a stále jako nové.

 

Připravované servisní opravy:

 • Servis plastových oken
 • Modernizace STA – byla již provedena (v roce 2019); v částce 22 349,- Kč

 

S čím je zapotřebí počítat a co nás dál čeká. Velké opravy:

1.    Výměna oken na společných chodbách a ve sklepě. (asi 2 – 3 mil); realizace v letech 2019/2020

2.    Výměna elektrických rozvodů a jističů na společných chodbách a instalace nových světel. (asi 2 mil); realizace v letech 2019/2020

3.    Hydroizolace kolem základů (asi 2 -3 mil) – návrh do budoucna

4.    Zateplení fasády (asi 12-15 mil) – návrh do budoucna

5.    Sklepy - nové povrchy; realizace bude provedena v roce 2019; jedná se o opravu

6.    Nové lino v domech – bude provedeno až po všech opravách v našich domech

 

Upozornění:

·         Každý musíme zodpovídat za firmu, která vede kabely po domě za účelem ochrany společného prostoru. Pokud dojde k jakémukoliv poškození, hradí na své náklady vlastník – objednavatel zakázky.

·         Zásahy do otopného systému nelze provádět bez souhlasu a oznámení výboru SVJ.

·         Psi a znečišťování společných prostor a výtahů – majitelé musí zajistit úklid.

·         Nepořádek ve sklepě, odložené lednice a věci po rekonstrukci bytu.

·         V případě rekonstrukce jsou neuklizené chodby od nečistot, zodpovídá majitel rekonstruovaného objektu, další náklady na úklid půjdou za tímto nepořádným vlastníkem.

 

Návrh usnesení na investice v roce 2019 – 2020:

 1. V roce 2019/2020 provést výměnu starých oken ve společných prostorách a ve sklepech.
 2. V roce 2019/2020 provést výměnu elektrických rozvodů, jističů a na chodbách nainstalovat nová světla.

 

Děkuji, a nyní prosím paní Vostrovskou, aby vás seznámila s úklidem v našich domech. 

 

Ø  Zprávu o úklidu v našich domech  - pí Vostrovská

Dne 28. 3. proběhla schůzku s panem Novým, který zajišťuje úklid v prostorách SVJ. Byl upřesněn rozsah činnosti dle smlouvy a domluveny termíny úklidu. Měsíční úklidy budou prováděny vždy poslední víkend v měsíci, generální úklid v dubnu a říjnu, tj. 2x ročně, jak je uvedeno ve smlouvě. Aby bylo možno důkladné zametání sklepních prostor, je třeba zajistit natření podlah. Termíny úklidů jsou zaznamenávány v tabulkách, vyvěšených v každém vchodě.

     Dále byl řešen úklid kolem popelnic, a to tak, že pan Nový bude odklízet ve dnech úklidu odpadky na chodnících u kontejnerů, a to takové, které bude v jeho silách odnést.

   Pokud vznikne na pana Nového nějaký nadstandardní požadavek od ostatních členů výboru, bude ho řešit osobně s panem Novým pí Vostrovská.

     Kontrola úklidu je průběžně prováděna a žádné nedostatky nebyly zjištěny.

     Dále bych chtěla zdůraznit, že pan Nový nám ochotně vychází vstříc a provádí i úkony, které nejsou začleněny ve smlouvě, jako je výměna a nákup rohožek, výměna žárovek a hlášení poruch osvětlení.  Proto bych byla ráda, aby naše spolupráce pokračovala i nadále.

 

Děkuji, a nyní prosím paní Rulíkovou, předsedkyně kontrolní komise, aby přednesla zprávu za kontrolní komisi.

 

Ø  Zprávu o činnosti kontrolní komise za období 16. 5. 2018 – 25. 4. 2019 přednesla předsedkyně paní Rulíková:

Vážení spoluvlastníci,

kontrolní komise se věnovala povinnostem vyplývajících ze stanov Společenství vlastníků. Předsedkyně kontrolní komise se účastnila všech oficiálních jednání výboru našeho společenství.

Kontrolní komise se věnovala kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2018. Vedením řádného účetnictví je dle mandátní smlouvy pověřena správcovská firma IKON spol. s r.o. Při těchto kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky jsme neshledali žádná závažná pochybení. Na základě provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2018 schválit.

Kontrolní komise má však k vedení účetnictví a k paní účetní firmy IKON spol. s r.o. několik připomínek:

Již od roku 2014 upozorňujeme na skutečnost, že pokud jsou účtenky na termopapíru, je nutné zakládat je okopírované, neboť po několika měsících se tyto doklady stávají nečitelné, a v případě kontroly finančního úřadu se neuznávají. Dosud k nápravě došlo pouze u jednoho dokladu – u ostatních již kopie založeny nebyly.

Stále nedošlo ve všech případech ke správnému vkládání dokladů v pokladně. Některé doklady jsou vkládány nesystematicky, a tak občas dochází k tomu, že se stav pokladny ocitá v mínusu, což je nejenom nelogické, ale účetně nesprávné. Konečný stav pokladny souhlasí.

Od května 2018 došlo k navýšení fakturace o inflaci firmy Ikon o 530,- Kč.

U přijatých faktur není založena faktura č. 132/2018 úklid Roman Nový na částku 15 510 Kč, která byla dle bankovního výpisu uhrazena dne 4. 12. 2018.

Kontrolní komise se shodla, že nadále bude probíhat průběžná kontrola účetnictví dle domluvy členů této komise, v návaznosti na schválení předložených investic Výborem SVJ této schůzi vlastníků.

Členové kontrolní komise se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Byly nám poskytnuty dokumenty k jednotlivým bodům programu, se kterými jsme vyjádřili souhlas.

Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období neshledala kontrolní komise závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.

Závěrem bych jménem Kontrolní komise ráda poděkovala všem členům Výboru za jejich dosavadní práci ve prospěch našeho společenství vlastníků.

 

Ø  Diskuse:

 1. Hospodaření společenství v minulém volebním období. Má někdo prosím vás nějaké otázky nebo vyjádření ohledně hospodaření?
 2. Výměna zastaralých dřevěných oken za plastové v společných a nebytových prostorech a v suterénech všech vchodů. Součásti té výměny bude zazdění mezi okénky v jednotlivých patrech v domě s číslem popisným 2203. Má někdo prosím vás nějaké otázky nebo vyjádření ohledně této chystané investice,
 3. Výměna elektrických rozvodů, jističů a na chodbách nainstalovat nová světla. Má někdo prosím vás nějaké otázky nebo vyjádření ohledně této chystané investice,
 4. Smlouva s T-mobilem, ohledně pronájmu střechy pro provozování antény. Tady bych vás chtěl seznámit s jednáním, které proběhlo s touto společnosti dříve, než předložím návrh ke hlasování (viz. vysvětleno v bodě 3 – návrh usnesení).

 

Ø  Různé:

-       pí Genadievová: při revizi oken v bytech nechat možnost udělat těsnění, které si každý vlastník zaplatí

-       p. Steinhauser: odpovídat na e-mail: kurbor@kurbor.cz; je pravda, že odpovídá a řeší pí Navrátilová na svém osobním mailu; volat Policii ČR na cizí lidi, kteří si ze zadních vchodů 2204 a 2205 udělali kuřárnu; vyvěsit cedule, že je prostor soukromý, hlídaný kamerovým systémem; nutno aby cizí lidi z našich prostor vyhazovali všichni vlastníci bytových i nebytových prostor

-       pí Tejchmanová: prověřit a zrealizovat opravu spáry, prostupuje vodivost; pošle se firma, ale je nutno pustit ji do bytu, aby viděli problém vně i ze vnitř

-       p. Vedral: souhlasí s postupem opravy spáry ve svém bytě

-       pí Luňáková: návrh vlastníka -  výnos z pronájmů od firem, který je jednou ročně vyplácen vlastníkům; převádět ve prospěch společenství do fondu oprav

-       p. Roun: nebytový prostor  po autoškole prodán; neupřesnil komu

 

Ø Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.

 1. Hlasování o schválení hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2018 v plném rozsahu a bez výhrad

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %           NE – 0 %

Schváleno.

 

 1. Hlasování o schválení investičních záměrů (plastová okna ve společných prostorách; nová elektroinstalace ve společných prostorách) na rok 2019/2020

ANO – 96,46 %        ZDRŽELO SE – 1,4 %       NE – 2,14 %

Schváleno.

 

 1. Návrh usnesení na schválení nájemní smlouvy s T-Mobile na 5 let s možností prodloužení o dalších 5 let
 • Shromáždění schvaluje podepsání smlouvy se společností T-Mobile na částku 137 500,- Kč/rok, na dobu určitou, tj. 5 let s možností prodloužení po souhlasu obou stran o dalších 5 let. V případě nesouhlasu T-Mobile, valná hromada pověřuje výbor, aby odstoupil od smlouvy.

ANO – 61,98 %        ZDRŽELO SE – 31,65 %   NE – 6,37 %

Schváleno.

 

 1. Hlasování o změně stanov ohledně snížení počtu členů výboru a členů kontrolní komise
  • Změní se článek VII, bod 2, písmeno a) tak, že věta „výbor je sedmičlenný“ bude nahrazena větou „výbor je pětičlenný“
  • Změní se článek X, bod 2 tak, že věta „kontrolní komise je tříčlenná“ bude nahrazena větou „kontrolní komise je dvoučlenná“

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %           NE – 0 %

Schváleno.

 

 1. Hlasování o souhlasu s kamerovým systémem v našich domech
 • Nedílnou součástí našich domů je instalace kamerového systému na ochranu majetku. Každý člen SVJ a jeho případný nájemník, kterému je byt nebo nebytový prostor pronajat, souhlasí s jeho umístěním.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %           NE – 0 %

Schváleno.

 

 1. Shromáždění schvaluje převod výnosů z pronájmu společných částí domu do fondu oprav a to formou mimořádného příspěvku do fondu oprav ve výši odpovídající tomuto výnosu. Usnesení platí pro výnosy za rok 2018 a následující roky až do odvolání.

ANO – 83,31 %        ZDRŽELO SE – 7,07 %     NE – 9,62 %

Schváleno.

Ø  Závěrečné slovo  - p. Mourad:

     Vážené dámy, vážení pánové,

v závěrečném slovu na této schůzi bych vás chtěl prosit a upozornit na několik věci: 

·         Nenechávejte váš zbytečný nábytek v suterénu nebo ve společných prostorách. Je to nebezpečné v případě požáru, a o tom je jasně psáno v požární směrnici, kterou má každý z vás k dispozici.

·         Dále, popelnice jsou proto, abychom tam vyházeli náš odpad a nikoliv, abychom vyházeli kolem nich nábytek nebo elektrické či elektronické zařízení a přístroje. Nikdo ani popeláři nebudou chtít tento druh odpadu odnášet.

·         Další věc, bylo v poslední době zaregistrováno shromáždění mladíků, kteří nepatří k nám u zadních vchodů našich domů a samozřejmě zanechali jak nedopalky cigaret, prázdné alkoholické láhve. Prosím každého z vás, pokud si všimne takového druhu shromáždění, aby buď jim vysvětlil, že v soukromých prostorách našich domů nemají co dělat a že to je proti zákonu, anebo na ně zavolal městskou policii.

·         V tomto roce byl zaregistrován prodej některých bytů a ti, kteří se sem nastěhovali, prováděli nějaké dílčí nebo celkové rekonstrukce svých bytů a samozřejmě ani oni ani jejich dělníci neuklízeli po sobě ten nepořádek ve společných prostorách a ve výtahu. Ty naše spolumajitele, kteří hodlají prodat své byty v tomto nebo v příštím roce, bych prosil, aby upozornili své partnery, že pořádek ve společných prostorách musí být za každou cenu dodržován, protože takový úklid vyžaduje extra dohodu a za peníze nás všech, a to by nikdo z nás nechtěl. Naposledy se například prováděla rekonstrukce nějakého bytu v domě 2205 a sami se podívejte, jak to po nich vypadá u zadního vchodu.  My jako výbor bychom mohli odhalit takový nepořádek a toho kdo to způsobil, ale nechceme na to pozvat policii, aby s námi prohlédla kamerový záznam a postavili toho dotyčného před těžkou situací.  Je třeba, aby majitelé dohlédli na firmy, které rekonstrukci provádí, a upozornili na nutnost zachování pořádku v domě a zabezpečení výtahu a vchodových dveří proti poškození. Také je třeba oznámit rekonstrukci vývěskou na určených místech včas.

·         Někteří spolumajitele nebo jejich nájemníci se chovají obzvlášť bezohledně a nechávají své psy pohybovat v domech špinavé a zablácené. Ve výtahu po nich přetrvává značný zápach a nepořádek. Na to bychom se měli prosím vás dávat pozor, a pokud k tomu dojde tak je jeho povinnosti, aby po svém psovi uklízel.

 

Vlastníci, kteří pronajímají, a jejich podnájemníci, kteří v jejich bytech bydlí, se nestarají a nezajímají o společný majetek. Je to na spolumajitelích, aby je upozornili na domovní řád a základní pravidla při bydlení, která se musí dodržovat. Znova připomenu, že majitel bytové jednotky je naším partnerem ve vztahu majitele bytové jednotky a společenství a pořád zůstává zodpovědný za chování svého nájemce ve věci dodržení domovního řádu.

 

Na závěr bych vás všechny ještě požádal o pečlivé zavírání všech vchodových dveří, abychom nedávali možnost ke vstupu nezvaným návštěvníkům. Věřím, že většina z nás chce bydlet v čistém prostředí a nechce tolerovat bezohledné chování několika jedinců. Pokud budete svědky některého z uvedených případů, předejte, prosím informaci na výbor SVJ, který tuto bude řešit.

 

Děkuji vám všem za účast, a prosím ostatní, kteří nemohli nebo nechtěli se schůzi zúčastnit, aby přišli mezi nás příště, aby mohli být užiteční pro zlepšení našeho bydlení. 

 

Přeji vám klidné bydlení.

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

Zpět