ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK konané dne 16. 5. 2018

ØÚvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad

Účast: 57 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor – 43,80 %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní, ale není bohužel usnášení schopná.

 

ØZvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

dnešní shromáždění není usnášeníschopné, tím pádem naše schůze bude mít charakter informativní a výbor bude muset stanovit další termín pro další schůzi v tomto roce nebo budeme muset získat souhlasy metodou per rollam.

 Výbor v minulém volebním roce uskutečnil kromě jiných, 8 řádných schůzí, kterých se zúčastnili vždy všichni členové a předsedkyně kontrolní komise buď přímo nebo v zastoupení. Na těchto schůzích se diskutovalo a rozhodovalo o některých činnostech potřebných pro správní chod společenství.

Nejdůležitější projekty v tomto roce bylo dokončení modernizace zadních i předních vstupů do našeho technologického celku a kterých je deset. Zároveň došlo v tomto roce k instalaci kamerového systému, zavedení čipového systému, zavedení systému senzorování pro rozsvícení předních a zadních vchodů, výměna tabla na zvonky a výměna domácích telefonů. Po novém roce bylo nainstalováno 6 nových kamer v suterénech domů. Dále došlo v tomto roce k výměně vodoměrů studené vody.

Program dnešní schůze jste dostali současně s pozvánkou, a proto vás s ním nemusím znovu seznámovat.

S hospodařením společenství v minulém roce jste byli stručně informováni prostřednictvím našich webových stránek, pak na přání některých spolumajitelů byl vám rozeslán podrobnější seznam výdajů, které jsou dle občanského zákoníku, zejména § 1180, o správě domů a pozemků, neboť režie jsou rozdělené provozní a správní. 

 

ØÚčetní závěrku přednesla paní Krejzová:

SCHVÁLENÍ HOSPODAŘENÍ SVBJ ZA ROK 2017

 1. Hospodaření za rok 2017
 • Stav k 1. 1. 2017

2 297 142,-  Kč

 • Stav běžného účtu

2 267 030,-  Kč

 • Stav spořicího účtu

24 808,-  Kč

 • Pokladna

5 304,-  Kč

 • Stav k 31. 12. 2017

2 490 630,-  Kč

 • Stav běžného účtu

2 463 684,-  Kč

 • Stav spořicího účtu

24 812,-  Kč

 • Pokladna

2 134,-  Kč

 

 

2. Příjmy za rok 2017                                                                                     7 238 145,-  Kč

Zálohy na služby od majitelů bytových jednotek

6 946 685,-  Kč

Výnos z nájmu spol. části prostor

126 256,-  Kč

Úroky (běžný a spořicí účet)

468,-  Kč

 

3. Největší výdaje – vybrané položky

Výměna vodoměrů

164 946,-  Kč

Pojištění domů

62 928,-  Kč

Správa IKON

254 472,-  Kč

Náklady na služby (teplo, TUV atd.)

4 118 920,-  Kč

Fond oprav

817 144,-  Kč

Splátky za výtah

1 046 454,-  Kč

Zbývá doplatit za výtah

610 431,-  Kč

Úklid

238 708,-  Kč

 

4. Komentář

 • Uzávěrka za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byla provedena firmou IKON na základě smlouvy.
 • Byla použita stejná metodika jako v předchozích letech, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav.
 • Pohledávky za majiteli bytových jednotek letos činí 12 900,- Kč a nebytových jednotek činí 8 013,- Kč. Výbor tento ukazatel sleduje měsíčně. Upomínky jsou rozesílány kvartálně, případně je jednáno přímo o nápravě.
 • Účetnictví je k nahlédnutí u správcovské firmy a v kanceláři SVJ na vyžádání.

5. Návrh usnesení

Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2017 a schvaluje účetní závěrku za rok 2017 v plném rozsahu a bez výhrad.

 

ØRealizované investice v roce 2017 – pí Steinbauerová

 • Za rok 2017 - 2018 nebyly realizované žádné velké investice, tak jak bylo odsouhlaseno na svolaném shromáždění v minulem roce 2017.
 • Byly prováděny jen opravy a hlášené závady. Bylo zapotřebí v zadním vchodu 2201 upevnit visící kabely, a proto jsme nechali kabely a potrubí zakrýt sádrokartonem. Oprava stála 25 000 Kč.

S čím je zapotřebí počítat a co nás dál čeká.  Velké opravy:

 1. Výměna dřevěných oken na společných chodbách (asi 2 mil. Kč).
 2. Hydroizolace kolem základů a výměna sklepních okének (asi 2 -3 mil. Kč).
 3. Výměna elektrických rozvodů na společných chodbách, jističů a instalace nových světel (asi 2 -3 mil. Kč).
 4. Zateplení fasády domu (asi 12-15 mil. Kč).
 5. Sklepy - nové povrchy podlah (možnost provádění pravidelného úklidu mokrou cestou).
 6. Nové lino v domech.

Drobná úprava:

 • Zakrýt kabely v domě 2202 – 2205 (asi 120 000 – 150 000 Kč)

Návrh na investice v roce 2018 – 2019:

 1. V roce 2018 – 2019 neprovádět žádnou velkou investici, dokud nebude dostatek prostředků na účtu. Soustředit se jen na péči o dům.
 2. Provést zakrytí kabelů v domech 2202 – 2205.

Upozornění:

 • Každý musíme zodpovídat za firmu, která vede kabely po domě za účelem ochrany společného prostoru. Pokud dojde k jakémukoliv poškození, hradí na své náklady vlastník – objednavatel zakázky.
 • Zásahy do otopného systému nelze provádět bez souhlasu a oznámení výboru SVJ.
 • Psi a znečišťování společných prostor a výtahů – majitelé musí zajistit úklid.
 • Nepořádek ve sklepě, odložené lednice a věci po rekonstrukci bytu.
 • V případě rekonstrukce jsou neuklizené chodby od nečistot, zodpovídá majitel rekonstruovaného objektu, další náklady na úklid půjdou za tímto nepořádným vlastníkem.
 • Při rekonstrukci bytového jádra, je nutné se obrátit na IKON ohledně vodoměrů.

 

ØZprávu o činnosti kontrolní komise za období 28. 4. 2017 – 16. 5. 2018 přednesla předsedkyně paní Rulíková:

Vážení spoluvlastníci,

kontrolní komise se věnovala povinnostem vyplývajících ze stanov Společenství vlastníků. Předsedkyně kontrolní komise se účastnila všech oficiálních jednání výboru našeho společenství.

Kontrolní komise se věnovala kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2017. Vedením řádného účetnictví je dle mandátní smlouvy pověřena správcovská firma IKON spol. s r.o. Při těchto kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky jsme neshledali žádná závažná pochybení. Na základě provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2017 schválit.

Kontrolní komise má však k vedení účetnictví a k paní účetní firmy IKON spol. s r.o. několik připomínek:

 • Již od roku 2014 upozorňujeme na skutečnost, že pokud jsou účtenky na termopapíru, je nutné zakládat je okopírované, neboť po několika měsících se tyto doklady stávají nečitelné, a v případě kontroly finančního úřadu se neuznávají. Dosud k nápravě nedošlo.
 • Data příjmů a výdajů na dokladech nesouhlasí s uvedenými daty v pokladně. Doklady jsou vkládány nesystematicky, převážně s jedním datem a tak dochází k tomu, že se stav pokladny ocitá v mínusu, což je nejenom nelogické, ale účetně nesprávné.
 • U přijatých faktur 43/17, 69/17 a 68/17 není uvedena registrace dodávajícího subjektu (tedy příslušný Živnostenský úřad nebo Obchodní rejstřík).
 • U zálohových plateb energetika a pojišťovna placených převodem, prosíme zakládat okopírované faktury, aby při kontrole bylo nesporné, k jaké platbě se vztahují.

Z výše uvedených důvodů se členové Kontrolní komise rozhodli, že kontrola účetnictví bude čtvrtletní, aby případné nedostatky byly co nejdříve napraveny.

Členové kontrolní komise se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Byly nám poskytnuty dokumenty k jednotlivým bodům programu, se kterými jsme vyjádřili souhlas.

Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období neshledala kontrolní komise závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.

Závěrem bych jménem Kontrolní komise ráda poděkovala všem členům Výboru za jejich dosavadní práci ve prospěch našeho společenství vlastníků.

 

ØRůzné:

 • p. Steinhauser, vchod 2203 – 1. nesouhlasí se zakrytím stropů v zadních vchodech; 2. otravující firmy – PODA; svítící elektřina několik dnů; 3. špatná spolupráce s firmou IKON – nelze nikoho sehnat v případě havárií
 • pí Steinbauerová – nutno zabezpečit uvolněné kabely ve vchodu 2201, protože jsme jako SVJ majitelé; doporučení elektrikářů – zabezpečit. Výbor může rozhodovat do 50 000,- Kč.
 • p. Steinhauser – doporučil výboru dělat vše podle stanov
 • p. Daníček – opravil si sám zatékající vodu, vadí mu, že přeplombování stojí přes 800 Kč za 5 minut času; nutno dostat od nebytových prostor klíče ke vstupu, jsou tam ventily pro celé domy; má možnost přeplombovávat
 • pí Minajevová – hospodaření: srozumitelná tabulka, lepší vysvětlení částek; dodat k tabulce přílohu
 • pí Teplická, nezisková organizace Náruč pro děti a mládež: Navrhuje nechat hlasovat o provedení odborného napojení odvětrání nebytového prostoru na šachtu vzduchotechniky domu 2203 a změnu účelu užívání z „cukrárna" na „internetová cukrárna s knihovnou pro děti". Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež nabízí všem rodinám s dětmi do 15 let pronájem nebytových prostor v domě č. p. 2203 zdarma - např. pro oslavu dětských narozenin s jejich kamarády apod.
 • p. Mourad – schůzka s panem Rounem o GDPR
 • pí Genadievová – doručovatelka prosí o nový popis schránek, tam, kde už nejsou čitelné; je to povinnost vlastníků schránek
 • p. Steinhauser –IKON chce navýšení plateb  o 2,5 %; Prověřit jestli dělá vše podle smlouvy.
 • p. Choura – inflace, činnosti jsou v mandátní smlouvě; navrhuje panu Steihauserovi schůzku - přizpůsobí se termínu
 • p. Mourad – ztratili jsme důvěru v zadávání zakázek IKONU – předraženost firem, proto si to hlídáme sami. Navýšení plateb IKONU výbor odsouhlasil.
 • p. Roun – příkazní smlouva není tajný dokument, můžete se do ní všichni podívat, snažíme se vše plnit, pokud to nechce výbor dělat sám
 • pí Minajevová – dát mandátní smlouvu na webové stránky společenství
 • pí Navrátilová – mandátní smlouva bude přidána na web

 

 • Hlasování o výše uvedených bodech – bude probíhat metodou per rollam

 

 • Závěrečné slovo  - p. Mourad:

     Vážené dámy, vážení pánové,

závěrečné slovo na této schůzi se bude týkat nepořádku a vandalismu.

Obracím se na vás ve věci, která trápí většinu z nás. Jedná se o nepořádek ve společných prostorách našich domů.

Po delší době se nám podařilo najít úklidovou firmu, která svoji práci provádí na dobré úrovni. Nemá to ovšem jednoduché, protože jsou mezi námi tací, kteří ignorují zájem ostatních. Často se stává, že krátce po úklidu někdo znečistí podlahu nebo výtah. Někteří nájemníci a vlastníci se chovají obzvlášť bezohledně a nechávají své psy pohybovat  špinavé a zablácené. Ve výtahu po nich přetrvává značný zápach a nepořádek.

Další nepříjemnosti nastávají při rekonstrukcích některých bytů. Je třeba, aby majitelé dohlédli na firmy, které rekonstrukci provádí, a upozornili na nutnost zachování pořádku v domě a zabezpečení výtahu a vchodových dveří proti poškození. Také je třeba oznámit rekonstrukci vývěskou na určených místech.

Jedním z míst, kde se také vrší nepořádek, jsou sklepní prostory. Z bezpečnostních důvodů není možné zde zanechávat starý nábytek a různé odložené předměty. Tyto prostory jsme potom nuceni nechat vyklízet na náklady celého společenství.

O nepořádku a vandalismu v suterénech ani nemluvě. Tady bych vám uvedl příklad, a sice suterén ve vchodu 2204. Chtěl jsem vám pořídit snímky, abyste viděli, co se tam všechno mohli naši spolubydlící udělat se svým vlastním majetkem, pak jsem si to rozmyslel, neboť každý z nás tam může jít a podívat na vlastní oči. 

Pak se ptáme, má-li cenu něco v našich domech dělat a stojí to zato úsilí?

Každý rok probíhá kontrola požární ochrany v našich domech. Dveře, společné prostory a také hasící skříně, kde jsou umístněny hasicí přístroje a hadice. Představte si, že je to druhý rok, kdy dochází k vykrádání některých přístrojů a hadic. Opatření bylo to, že jsme požádali firmu, která provádí kontrolu, aby nasadila zámky u těch skříní a klíč by byl ve skleněné krabici, že v případě potřeby rozbije se sklo a odemkne se skříň. Ale i přesto, došlo k úmyslnému vykrádání některých přístrojů a hadic. Tento rok škoda byla vyčíslena na kolem 18 000 Kč. Radím těm, kteří si vezmou tyto přístroje a hadice do svých chat nebo chalup, aby si to pořídili z vlastních peněz a ne z peněz svých spoluvlastníků. Po pořízení čipů u všech vchodů jsme minimalizovali vstup cizích osob do domů. Takže s největší pravděpodobností kradl někdo z nás.

Říkám těm, a tady mám na mysli těm neukázněným prosím, v domech je už instalováno 16 kamer, byly paměti snímání zvětšeny na 6 terrabytes, tzn. paměťová jednotka je schopná uchovat záběry více než 6 týdnů. Tyto kamery jsou umístněny u jednotlivých vchodů a vždy jedna speciálně snímá sklepní dveře. Tyto kamery nám pomůžou v odhalení jednak krádeží a jednak vandalismu a vhození nepotřebných nábytkářských předmětů do společných prostor. Úklidovou firmu jsme požádáli, aby při úklidu kontrolovala všechno, a pokud něco zjistí, tak to oznámí ihned výboru. Tzn., že všechno bude kontrolováno nejméně jednou týdně. Úmyslné poškozování a znečišťování nebo krádež ať zařízení umístěné ve společných prostorách nebo ve sklepních prostorách budeme v budoucnu nuceni řešit za pomoci PČR.

Některé vlastníky a nájemníky, kteří v našich domech bydlí nebo své byty pronajímají, nezajímá tohle všechno, co my tady říkáme. Je to na spolumajitelích, aby upozornili své nájemníky na domovní řád a základní pravidla při bydlení, která se musí dodržovat. Znova připomenu, že majitel bytové jednotky je naším partnerem ve vztahu majitele bytové jednotky a společenství, a pořád zůstává zodpovědný za chování svého nájemníka ve věci dodržení domovního řádu.

Na závěr bych vás všechny ještě požádal o pečlivé zavírání všech vchodových dveří, abychom nedávali možnost ke vstupu nezvaným návštěvníkům. Tento problém se týká zejména vchodu 2204. Věřím, že většina z nás chce bydlet v čistém prostředí a nechce tolerovat bezohledné chování několika jedinců. Pokud budete svědky některého z uvedených případů, předejte, prosím informaci na výbor SVJ, který to bude řešit.

Děkuji vám všem za účast, a prosím ostatní, kteří nemohli nebo nechtěli se schůzi zúčastnit, aby přišli mezi nás příště, aby mohli být užiteční pro zlepšení našeho bydlení. 

Přeji vám klidné bydlení.

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

 

 

 

Zpět