ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH JEDNOTEK KONANÉ DNE 27. 4. 2017

na adrese Školní jídelna ZŠ Jánského 2189, Praha 5

 

 • Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad

Účast: 68 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor - 63,73 %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní a usnášení schopná.

 

 • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 

Vážené dámy, vážení pánové,

výbor uskutečnil 8 schůzí, kterých se většinou zúčastnili všichni členové. Na těchto schůzích byla vždy přítomna předsedkyně kontrolní komise pí Rulíková. Zápisy ze schůzí jste mohli sledovat na našich webových stránkách a ve vitrínách u vchodových dveří, nově Vám byly zasílány na Vaše mailové adresy.

Nejdůležitější projekty v tomto roce, kterými se zabýval výbor, byla modernizace zadních i předních vstupů do našeho technologického celku – 10 vstupů do domů + 3 vstupy do nebytových prostor. Zároveň došlo v tomto roce k instalaci kamerového systému, zavedení čipového systému, zavedení systému senzorování pro rozsvícení předních a zadních vchodů, výměna tabla na zvonky a výměna domácích telefonů. Dále došlo k výměně vodoměrů studené vody. V současně době dochází k výměně úklidové firmy z důvodu nespokojenosti většiny spolumajitelů. O některých realizovaných projektech podrobněji budete informováni paní Ing. Steinbauerovou.

Chtěl bych říct názor skoro všech našich spolumajitelů ohledně společnosti, která vyhrála soutěž a realizovala rekonstrukci vchodů. Tato společnost byla vybraná nejen kvůli tomu, že měla nejlevnější nabídku, ale také nabídla vhodnou dobu realizace pro nás (letní měsíce), dále také měla dobrou referenci. Vyhotovení díla stálo o něco více, než jsme předpokládali a to bylo způsobeno špatným projektem, který vyhotovil špatný projektant. S touto společnosti byly vždy velké problémy, nedodrželi termíny, realizace vždy byla doprovázena nekvalitní prací, která vyžadovala vždy náš zásah, aby nedošlo k prodloužení lhůty v předání díla. Přiznám se, že jsme dopouštěli chyby v některých pracích z různých důvodů, nezkušenosti nebo nepřítomnosti právního poradce nebo odborného inženýra, který měl kontrolovat projekt, než se zadal k soutěži. Výbor ve věci odbornosti spoléhal na inženýra, s kterým uzavřel smlouvu, že bude technickým dozorem, a ten vždy všechno odkýval a chyby nebo nedostatky jsme vždy objevili my. Bohužel jsme tohoto inženýra vybrali, protože s ním nebyly problémy, když jsme vyměnili plášť střechy.  

Vážené dámy, váženi pánové,

rok od roku zjišťujeme, že výboru chybí některé profese. Pokud chceme provádět dobrou práci a ušetřit peníze, měli bychom mít někoho ve výboru, kdo rozumí právu, nebo si budeme muset pronajmout advokáty a jejich sazby jsou drahé. Dále a dle zkušenosti jsme zjistili, že většina práce výboru má technický charakter, na to máme pouze jednoho člena a ze zkušenosti je třeba říci, že to je málo, neboť naši práci ve výboru děláme po našem zaměstnání a na úkor našeho odpočinku.  Pokud někdo chce vstoupit do výboru jako technik – technička, právník - právnička, nechť se přihlásí.

 

 • Účetní závěrku přednesla paní Krejzová:

1. Hospodaření za rok 2016

 • Stav k 1. 1. 2016                                        4 305 593,- Kč
 • Stav běžného účtu                                     1 777 106,- Kč
 • Stav spořicího účtu                                    2 524 167,- Kč
 • Pokladna                                                        4 319,- Kč
 • Stav k 31. 12. 2016                                2 297 142,99 Kč
 • Stav běžného účtu                                 2 267 030,65 Kč
 • Stav spořicího účtu                                  24 808,34,- Kč
 • Pokladna                                                       5 304,- Kč
 • Stav k 27. 4. 2017
 • Stav běžného účtu                                    1 982 733 Kč
 • Stav spořicího účtu                                       24 809 Kč
 • Pokladna                                                       6 000 Kč

2. Příjmy za rok 2016                       5 006 633,- Kč

 • Nájem od majitelů byt. jednotek               4 714 525,- Kč
 • Pronájmy T-mobile, LAM plus,

spol. části prostor                      290 892,- Kč

 • Úroky (běžný a spořicí účet)                           1 216,- Kč

3. Největší výdaje – vybrané položky

PELAGONIA                                                      590 277,- Kč

BV ELEKTRO MOST                                       1 937 024,- Kč

ALARMTECHNIK                                               845 473,- Kč

Správa IKON                                                      254 472,- Kč

Náklady na služby (teplo, TUV atd.)                   3 796 949,- Kč

Údržba, opravy                                                    219 514,- Kč

Splátky za výtah                                               1 804 228,- Kč

z celkové částky za výtah                                 3 199 500,- Kč

4. Komentář

 • Uzávěrka za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 byla provedena firmou IKON na základě smlouvy
 • Byla použita stejná metodika jako v předchozích letech, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav
 • Pohledávky za majiteli bytových jednotek letos činí 25 808,- Kč a nebytové jednotky 4 000,- Kč. Výbor tento ukazatel sleduje měsíčně. Upomínky jsou rozesílány kvartálně, případně je jednáno přímo o nápravě.
 • Účetnictví je k nahlédnutí u správcovské firmy a v kanceláři SVBJ na vyžádání

5. Návrh usnesení

Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2016 a schvaluje účetní závěrku za rok 2016 v plném rozsahu a bez výhrad.

 

 • Realizované investice v roce 2016 – pí Steinbauerová
 1. VÝMĚNA VODOMĚRŮ NA STUDENOU VODU

Bylo realizováno.

 1. VCHODY

Co se týká rekonstrukce vchodů, tak jsme při vlastní realizaci požadovali i přidané práce, které nebyly na počátku zahrnuty do projektové dokumentace. Chtěli jsme, aby vchody vypadaly jednotně, k tomu jsme nechali položit dlažbu a obklady, abychom zabránili špíně v zimních měsících. Další problém, s kterým jsme nepočítali, bylo nekompletní zadání v projektu. Bohužel zhotovitel díla postupoval přesně podle zhotovitele projektu a nechtěl hledat kompromis.

·         Kamery

Dále při rekonstrukci jsme zavedli kamerový systém, který byl odsouhlasen a ten stál 124 147 Kč. Celkem bylo instalováno 10 kamer. Kamery jsou propojeny na řídící jednotku, která zaznamenává pohyb do 1 měsíce zpět. Pokud dojde ke krádeži nebo násilnému vniknutí do domu, může být záznam použit pouze pro Policii ČR.

            Vzhlede k tomu, že instalace kamer prospěla k vyšší bezpečnosti, výbor uvažuje o instalaci dalších kamer, abychom zabránili vyhazování zbytečného nábytku od spolumajitelů a zanechání ho ve společných chodbách. Úklid tohoto nábytku je na úkor všech spoluvlastníků SVJ.

            Tady bych Vás chtěla informovat, že montáž dalších kamer bude finančně méně náročná, protože se jedná pouze o koupi fyzické kamery a napojení na stávající systém.

·         Čipy

Při uzavření smlouvy o dílo bylo objednáno na počátku 500 kusů čipů. Pak ale výbor uvažoval o možnosti potřeby dalších čipů do budoucna, a proto využil možnosti levnějšího nákupu čipů při realizaci projektu a doobjednal dalších 100 kusů.  Pro majitele bytů to znamená, že nový čip si mohou dokoupit za nižší částku 350Kč místo plánovaných 500Kč a vložená částka do rezervních čipů se postupně vrátí do pokladny.

            V případě výpadku elektrického proudu je čipový systém vybaven zálohovým akumulátorerm, který nahrazuje elektrický proud po dobu 24 hodin. Proto nemusí být obava z otevírání zámku.

Celková cena za čipový systém a čipy byla 274 607 Kč.

·         Zvonky a domácí telefony

Původní zvonky a telefony byly v devastovaném a často nefunkčním stavu, a proto jsme využili rekonstrukce vchodů a nechali jsme vyhotovit novou kabeláž s funkčními tably zvonků.

Pozn. Chtěla bych Vás informovat, že jsme na základě vašich schválených požadavků zamezili otevírání z bytu. Na ochranu proti zlodějům a zachování soukromí.

            Při tom jsme ale nezapomněli na spolumajitele s invalidním vozíkem, matky s dětmi nebo staršími spolumajiteli a umožnili jsme jim náhradní otevírání dveří.

Cena této etapy byla 336 886 Kč.

 

·         Osvětlení

Osvětlení bylo navrženo a zachováno tak, aby se svítilo pomocí pohybového snímače u zadních i předních vchodů. Tento princip má dvě výhody. Při vstupu vidíme do prostoru domu a k výtahu a při odchodu je od výtahu vidět k venkovním dveřím. Další výhoda je, že světlo umožní kamerám snímat každého návštěvníka, který přichází nebo odchází z domu.

Cena této etapy byla 109 833 Kč.

 

BV Most

Firma, která realizovala vlastní rekonstrukci vchodů, byla vybrána podle ceny a referencí z 5 firem. Vedli jsme rozhovory s nejlepšími 3 nabídkami a mysleli jsme si, že BV Most je tím optimálním realizátorem.

Nechceme Vám tvrdit, že chyby ze strany výboru nebyly, i když se snažil vše nejlépe řešit. Spoléhali jsme vždy na odborníky a první zrada byla už v projektu.

Při vlastní realizaci díla jsme vybírali vždy kvalitnější materiál a zvlášť u vchodových dveří a zámků, které jsou nejvíce namáhané.

Dílo stálo 1 937 024 Kč.

 

Pelagonie

Abychom mohli ušetřit zbytečné DPH, zadali jsme stavební práce společnosti Pelagonie, která není plátcem DPH. Čímž jsme ušetřili skoro 98 400 Kč. Tyto prostředky jsme částečně využili pro generální úklid a zbytek můžeme použít na vymalování venkovních zdí do výše 2,5 m směrem do rondelu a předního vchodu s kočárkárnou.

Firmě Pelagonie jsme zaplatili celkem 590 277, 74 Kč.

 

Dohromady obě společnosti nás stály včetně doplňků méně než 2. nejlepší nabídka.

Paní Teplická – Náruč pro děti a mládež – problém při rekonstrukci 2203, zazdění dveří na společné chodbě, až po rekonstrukci tohoto prostoru.

 

 • Plánované investice v roce 2017/2018 – pí Steinbauerová:
 1. Rekonstrukce osvětlení na společných chodbách, výměna kabelů, elektrických rozvodů a jističů.

Plánovaná cena 4,5 milionu.

 1. Oprava hydro izolace kolem domů, dlažby, sklepních oken, instalace mříží do oken.

Plánovaná cena 2 miliony.

 

 •  

Navrhuji v roce 2017 až 2018 naspořené prostředky neinvestovat do žádné rekonstrukce a ponechat je ve fondu oprav na případné havárie nebo nutné opravy.

 

 • Zprávu o činnosti kontrolní komise za období 12. 6. 2016 – 27. 4. 2017 přednesla předsedkyně paní Rulíková:

Vážení spoluvlastníci,

kontrolní komise se věnovala povinnostem vyplývajících ze stanov Společenství vlastníků. Předsedkyně kontrolní komise se účastnila všech oficiálních jednání výboru našeho společenství.

Kontrolní komisi byly zpřístupněny všechny podklady k výběrovým řízením, které naše společenství vlastníků zastoupené výborem SVJ vypsalo a na základě kterých byly vybrány vítězné firmy. Kontrolní komise neshledala v těchto výběrových řízeních žádná pochybení.

Ve výběrovém řízení na stavební úpravy vchodů byla vybrána firma BV Elektro Most a Pelagonia, a to na základě předložené ceny. Vzhledem ke zkušenostem s odváděnou kvalitou práce a časovým harmonogramem prováděných prací, musím konstatovat, že v našem případě nebyla nejnižší cena také zárukou kvality a spokojenosti zadavatele. Objektivně musím ovšem přiznat, že za kvalitu práce stavební firmy nese velkou část odpovědnosti i Ing. Žáček, se kterým byla podepsána smlouva o provádění stavebního dozoru tohoto díla. Vzhledem k tomu, že Ing. Žáček nedostál všem svým závazkům vyplývajících z podepsané smlouvy, konkrétně se jednalo o kontroly fakturovaných stavebních prací, doporučila Kontrolní komise poslední fakturu Ing. Žáčkovi neproplatit do doby odstranění těchto nedostatků. Nedostatky odstraněny nebyly, přesto byla tato faktura proplacena. Dále Kontrolní komise doporučuje faktury, které budou doručené bez rozpisu prací vracet dodavateli ihned po jejich obdržení k doplnění a nedávat je k proplacení.

Z následné kontroly jsme zjistili u faktur fm. BV Elektro Most tyto nedostatky:

Faktura 39/2016 špatně vypracovaný rozpis prací, po upozornění KK rozpis opraven.

Faktury 44/2016 a 1/2017 byly bez rozpisu prací, napraveno až po upozornění KK.

Kontrolou faktur fm. Pelagonia bylo zjištěno, že tato firma vystavila faktury včetně zádržného na vyšší částku, než je uvedeno ve smlouvě a dodatku ke smlouvě a to o 88 080 korun.

Všechny tyto nedostatky bude řešit pan předseda se statutárními zástupci výše jmenovaných stavebních firem. Do doby než dojde k této účetní nápravě a odstranění různých nedodělků na zadních vchodech, ke kterým se žádost o vyplacení části zádržného vztahuje, doporučuje Kontrolní komise nevyplácet tuto částku, o kterou již stavební firma zažádala a tuto firmu o nastalé situaci písemně informovat.

Kontrola faktur firmy Alarmtechnik, která instalovala zvonky, domácí telefony, kamerový systém a dodala čipy, souhlasila s podepsanými smlouvami.

Kontrolní komise se dále věnovala kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2016. Vedením řádného účetnictví je dle mandátní smlouvy pověřena správcovská firma IKON spol. s r.o. Při těchto kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky jsme neshledali žádná pochybení. Na základě provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2016 schválit.

Členové kontrolní komise se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Byly nám poskytnuty dokumenty k jednotlivým bodům programu, se kterými jsme vyjádřili souhlas.

Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období neshledala kontrolní komise závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.

Závěrem bych jménem Kontrolní komise ráda poděkovala všem členům Výboru za jejich dosavadní práci ve prospěch našeho společenství vlastníků a všem spolumajitelům za pevné nervy při prováděných stavebních úpravách vchodů.

 

 • Různé:
 • pí Minajevová: podklady k hospodaření a účetní uzávěrce dát členům SVJ alespoň ve čtrnáctidenním předstihu před schůzí společenství
 • p. Steinhauser: nepořádek kolem popelnic; proč se nezamykají popelnice; nebylo pravidelně uklízeno ve sklepních prostorách; vysvětlit pojem režie provozní a režie správní; špatná práce IKONU, nejde se dovolat, nereagují na podněty; nesvítí vchod, není to řešeno
 • odpovídá p. Roun: režie správní – dřív jen fond oprav, podle NOZ se vybírá podle nových parametrů, než je správcovský podíl
 • p. Kljusa: proč nemáme domovníka
 • pí Steinbauerová: není o tuto funkci zájem
 • pí Teplická: dohadování s výborem SVJ o formě užívání a vzduchotechnice; prostor pro děti – výpůjčky knih, kreslení a doučování; nebytový prostor není v provozu – komplikace; vlastními silami jsme nechali zazdít vchodové dveře na žádost výboru SVJ; zadaný projekt předložím; advokátka – není povinností neziskové organizace podle NOZ to dát do pořádku; výbor neuposlechl, co jsem po něm chtěla, je tam samozřejmě nějaká odchylka, ale přibrousí se to, vidět to není; bude na vás žaloba, jestli mě tady chcete úplně zničit, je to nespravedlnost platit peníze
 • p. Dvořák: budu tu opravu zdi sponzorovat v částce 4 – 5 000 Kč

 

 • Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.
 1. Hlasování o schválení hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2016 v plném rozsahu a bez výhrad

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 

 1. Hlasování o schválení investičních záměrů na rok 2017/2018, naspořené prostředky neinvestovat a ponechat ve fondu oprav

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 

 • Závěrečné slovo  - p. Mourad:

     Vážené dámy, vážení pánové,

chtěl bych Vás na závěr poprosit, aby se sklepy, chodby, společné prostory nestaly skladištěm pro náš nepotřebný nábytek. Je to překážka pro ostatní spolubydlícím. Je nutný volný průchod zejména v nouzi, když hoří. Pak už zákon vinného potrestá. Je lepší vždy použít sběrné kontejnery, které dává k dispozici městská část v předepsaném harmonogramu (časopis STOP) v blízkosti našich domů. Tento problém s nábytkem samozřejmě bude částečně vyřešen po montáži dalších kamer, které zachycují pohyb osob a věcí po dobu jednoho měsíce. Vynášení takového odpadu stojí společenství peníze, které platíme všichni, a není spravedlivé, aby někdo platil za neukázněné spolumajitele, nebo jejich nájemníky.

Mně se to osobně stalo, že jsem z balkonu viděl u zadního vchodu 2204 nového spolumajitele nebo nájemce, který se přistěhoval do čtvrtého patra, jak vyházel odpad a sutě ke zdi přímo u vchodu. Volal jsem ho z balkonu, a prosil a upozornil, že to není skladiště. Mával mi rukou, jako kdyby se nic nestalo. Pro nás, výbor a kontrolní komisi, takové chování znechutí tu práci, kterou děláme na úkor našeho odpočinku.

Znova připomenu, že majitel bytové jednotky je naším partnerem ve vztahu majitele bytové jednotky a společenství a pořád zůstává zodpovědný za chování svého nájemce ve věci dodržení domovního řádu. Vlastníci by měli při předání bytu k užívání, upozornit na základní pravidla při užívání pronajatého bytu. 

Dovolte mi na závěr, abych Vám všem poděkoval za účast. Ostatní vlastníky žádám, aby se v příštím roce tohoto shromáždění zúčastnili.  

Ještě jednou Vám děkuji a přeji vám klidné bydlení.

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

 

Zpět