ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 1. PROSINCE 2016

Přítomni: p. Mourad, pí Steinbauerová, pí Krejzová, pí Vostrovská, pí Navrátilová, pí Rejmonová, p.  Mojžíš

Omluveni:

Kontrolní komise: pí Rulíková, p. Navrátil

 

Program:

 • Na schůzi výboru SVJ byli pozváni: p. Šimek, pí Teplická, pí Minajevová, p. Šmehlík, pí Špirková
 • Úklid – nespokojenost vlastníků SVJ s činností pana Šimka; stížnosti zaslány výboru e-mailovou poštou, ústně, písemnou formou
 • Vyjádření pana Šimka - stavební firma po sobě neuklízí, tak jak bylo dáno smlouvou; špinavé nově instalované vypínače, osvětlení, dveře, nezametené a špatně setřené podlahy – mělo být denně
 • Připomínky výboru – vytírání hadrem ne mopem, měnit vodu po umytí každého patra, uvést do pořádku výtahy; používat přípravek Milit
 • Výbor došel k závěru, že po úplné rekonstrukci je potřeba objednat firmu na generální úklid pomocí strojového čištění všech ploch včetně stěn – po novém roce
 • Pí Teplická – Náruč pro děti a mládež, o. p. s., ze vchodu 2203 žádá po výboru:
 1. vydání souhlasu k malé stavební rekonstrukci nebyt. prostoru včetně změny užívání (stále je to cukrárna)
 2. vydání souhlasu k výměně okenního rámu za plastový (okno do vnitrobloku v zadní části prostoru)
 3. zavedení el. zvonku do nebytového prostoru (nebylo provedeno při instalování zvonků pro dům)
 4. přidělení schránky a umístění jmenovky organizace (již mailem potvrdila pí. Navrátilová)
 5. záměr SVJ ohledně obložení stěn v přízemí domu
 • požadavky probírány s pí Steinbauerovou

 

Doporučení a rozhodnutí výboru SVJ

 • uzavření dveří WC ze vstupního prostoru vchodu 2203 – souhlas výboru
 • toto WC nemá být využíváno cizími lidmi, ani jim být umožněn přístup do domu 2203
 • druhé WC + vzduchotechnika – toto už musí odsouhlasit shromáždění všech vlastníků SVJ; nutná dokumentace; připojení na vzduchotechniku se musí vést společnými prostory; není v kompetenci výboru SVJ; nutno posoudit statikem změnu vnitřního uspořádání stavebních úprav; změna užívání prostoru
 • doporučený postup: nutno vypracovat projektovou dokumentaci a v červnu na členské schůzi SVJ požádat vlastníky o souhlas se změnami účelu užívání a stavebními úpravami, otevírací doba této neziskové organizace ne v podvečerních a večerních hodinách
 • schránka je přidělena
 • zvonek v tomto prostoru nikdy nebyl, nemůže ho tedy platit SVJ z prostředků společenství, možnost použít bezkontaktní zvonek, který si daná o. p. s. musí zaplatit sama
 • společenství v žádném případě nebude financovat ani se spolupodílet na rekonstrukci daného prostoru
 • výměna okna na vlastní náklady se souhlasem výboru SVJ
 • písemně vyřeší do neděle pí Steinbauerová
 • Pí Špirková – pomoc při rušení nočního klidu; nutno volat policii ČR; podpisy sousedů z okolních bytů a stížnost předat na bytový odbor na MÚ a na přestupky na MÚ
 • Stanovy a domovní řád – vyměnit ve vitrínách a připravit k nasazení po celkovém úklidu, p. Mourad
 • P. Mojžíš popíše jmény jednotlivé schránky – do pondělí; nutno zkontrolovat jednotlivé klíče a schránky
 • Vybrat staré klíče od schránek, rozdat nové ve stejném režimu jako čipy, datum výměny starých klíčů za nové bude včas upřesněn pro jednotlivé vchody
 • UNIMOSERVIS předal dokumenty k právu užívat záchod k nebytovému prostoru
 • Proxima Sociale – uhradí havárii prasklé vody na WC
 • Inventární seznam DDHM – vypracuje pí Krejzová
 • Firma PODA žádá o souhlas povolení dalšího internetového připojení pro vlastníky, nutno mít vlastní elektroměr – odpoví pí Navrátilová
 • Jako zvláštní příloha tohoto zápisu je Zpráva stavebního dozoru k rekonstrukci vstupů v našich domech
 • Postup dalších víceprací:
 • 90 cm sokly ve vstupech (do 20. 12.)
 • malování kočárkáren 2201, 2202
 • zadní vchody – vymalovat
 • okapy na zadní vstupy 2204, 2205
 • Firma ALARM TECHNIK – maximální spokojenost s touto firmou; předáno osvětlení, kamery, zvonky, školení obsluhující členky výboru
 • Leden 2017 dojde k výměně stávajících domovních telefonů v jednotlivých bytech; k dispozici bude seznam, ve kterém si vlastníci určí čas výměny
 • Firma BV Most – naprostá nespokojenost s prací této firmy; stavbyvedoucí Ing. Mikolášek a Ing. Žáček jako stavební dozor dostal výtku výboru SVJ i kontrolní komise (včetně záporných referencí pro tuto firmu i stavební dozor); závady během stavby řešili členové výboru
 • Staré schránky a staré kovové dveře budou nabídnuty k prodeji
 • Vlastníci ve vchodu 2201 – zadní vchod – se budou vyjadřovat k osvětlení tohoto vchodu (rozfázování rozsvěcování – tzn. vstup do tmavých jednotlivých prostorů, nebo osvětlení těchto prostor najednou – větší bezpečnost vstupujících)
 • Pí Šimková vyzvedla doklady ke kontrole; kontrolní komise požaduje předložení stavebního deníku
 • Hrubá výtka stavebnímu dozoru Ing. Žáčkovi kontrolní komisí – nehájil zájmy SVJ
 • Výměna vodoměru 2017 – studená voda; po 15. lednu 2017

 

Zapsala: Jana Navrátilová

 

Zpět