Zápis ze schůze shromáždění vlastníků bytových a nebytových jednotek konané dne 21. 11. 2016

 • Úvodní slovo, seznámení s programem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad.

Účast: 87 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor – 67,97 %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní a usnášení schopná.

 

 • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 

 • Schválení Stanov a domovního řádu SVJ – změny v souladu s NOZ.

 

 • Různé:
 • Osvětlení v zadních i předních vchodech je špatně nasměrováno, spíná se, když někdo jen prochází po chodníku okolo daných vchodů.
 • Stížnosti vlastníků na liknavý a neprofesionální přístup stavební firmy a stavebního dozoru při rekonstrukci vchodů.
 • Úklid -  špinavou vodou je umyt celý vchod, nepoužívat mop, ale koště a hadry.
 • Schránky – vyjít vstříc vlastníkům nižšího vzrůstu s umístěním jmenovek na příslušné schránky.
 • Pí Teplická žádá povolení stavebních úprav, dále žádá o zavedení zvonku a domácího telefonu, pozvána na schůzi SVJ k projednání výše zmíněného.

 

 • Hlasování -  stanovy a domovní řád SVJ.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 

 • Závěrečné slovo - p. Mourad:

Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví, a aby se vám dobře bydlelo. 

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

Zpět