Zápis ze schůze shromáždění vlastníků bytových a nebytových jednotek konané dne 16. 6. 2016

 • Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad

Účast: 65 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor - 52,95 %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní a usnášení schopná.

Výbor uskutečnil 9 schůzí, kterých se většinou zúčastnili všichni členové. Na těchto schůzích byla vždy přítomna předsedkyně kontrolní komise pí Rulíková. Zápisy ze schůzí jste mohli sledovat na našich webových stránkách a ve vitrínách u vchodových dveří.

Na začátku tohoto roku došlo k výměně úklidové firmy. Úklid bude zastávat pan Jakub Šimek.

Dnes končí volební období výboru a kontrolní komise, je třeba zvolit nové členy.  Ve výboru potřebujeme technika, právníka, pracovníka na administrativu.  U kontrolní komise doporučuji 3 členy.

 • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 • Účetní závěrku přednesla paní Krejzová:
 1. Hospodaření za rok 2015
 • Stav k 1. 1. 2015                                             4.046,976,- Kč                    
  • Stav běžného účtu                                    1,515,838,- Kč
  • Stav spořicího účtu                                   2,522,529,- Kč
  • Pokladna                                                        8,608,- Kč
 • Stav k 31. 12. 2015                                           4,305,593,-Kč                     
  • Stav běžného účtu                                     1,777,106,- Kč
  • Stav spořicího účtu                                    2,524,167,- Kč
  • Pokladna                                                         4,319,- Kč
 •  Příjmy za rok 2015                                           4,772,760,- Kč
  •  Nájem od majitelů bytových jednotek          4,353,813,- Kč
  •  Pronájmy T-mobile, LAM plus                        416,450,- Kč
  •  Úroky (běžný a spořicí účet)                             2,497,- Kč

2.   Největší výdaje – vybrané položky

 • Výměna vodoměrů                                                 170,112,- Kč
 • Pojištění domů                                                         62,928,- Kč
 • Správa IKON                                                          254,472,- Kč
 • Údržba, opravy                                                       228,948,- Kč
 • Náklady na služby (teplo, TUV atd)                       3,746,260,- Kč
 • Splátky za výtah                                                  1,781,660,- Kč
 •  

    3.   Komentář

 • Uzávěrka za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 byla provedena IKON na základě smlouvy.
 • Byla použita stejná metodika jako v předchozích letech, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav.
 • Pohledávky za majiteli bytových jednotek letos činí 45.585,- Kč. Výbor tento ukazatel sleduje měsíčně. Upomínky jsou rozesílány kvartálně, případně je jednáno přímo o nápravě. Navrhujeme pro neplatiče pokutu 50,- Kč za každý započatý den prodlení, dle platných zákonů. Penále bude následovat po kvartální upomínce.
 • Zároveň navrhujeme odepsat částku 2.795,- Kč, která je v současné době nevymahatelná – vlastníci se odstěhovali v letech 2011 – 2012.
 • Účetnictví je k nahlédnutí u správcovské firmy a v kanceláři SVBJ na vyžádání.

4. Návrh usnesení

 • Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2015 a schvaluje

účetní závěrku za rok 2015 v plném rozsahu a bez výhrad.

 •  
 • Realizované investice v roce 2015 – pí Steinbauerová
 • Rekonstrukce výtahů s firmou KONE, s výhodnou platbou na 36 měsíců bez navýšení ceny, výtahy budou splaceny za 2 roky
 • Výměna hlavních ventilů na topné soustavě proběhla podle plánovaného harmonogramu.
 • Plánované investice v roce 2016 – pí Steinbauerová:
 1. V létě jsme schopni zafinancovat vchody, tak aby byla rezerva na jakékoliv rozsáhlejší opravy a vždy ponechána rezerva cca 1 milion Kč na nepředvídané výdaje
 2. Jsme před podpisem smlouvy na rekonstrukci vchodů, kterou řešíme s právníkem, bylo vybráno z 5 firem.
 3. Začne se rekonstrukcí zadních vchodů, nechají se mezitím udělat schody a pak začne rekonstrukce vchodů předních; ukončení všech prací by mělo být v říjnu až listopadu
 4. Rekonstrukce elektřiny – osvětlení vnitřních společných prostor, pohybová čidla
 5. Hydroizolace sklepů, výměna oken ve společných prostorách, zateplení domů – přibližně za 5 až 10 let
 • Zprávu o činnosti kontrolní komise za období 11. 6. 2015 – 16. 6. 2016 přednesla předsedkyně paní Rulíková:
 1. Kontrolní komisi byly zpřístupněny všechny podklady k výběrovým řízením, které naše společenství vlastníků zastoupené výborem SVJ vypsalo a na základě kterých byly vybrány vítězné firmy. Kontrolní komise neshledala v těchto výběrových řízeních žádná pochybení.
 2. Výběrového řízení na pořízení nových výtahů jsem se účastnila od samého počátku oslovení několika subjektů až do vyhlášení vítězné firmy, a mohu zodpovědně konstatovat, že nabídka vítězné firmy KONE byla nejlepší nejen, co se týká použitých materiálů k výrobě kabin, ale hlavně finančně a s možností bezúročného splátkového kalendáře.
 3. Zvláště jsme se však věnovali kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2015. Vedením řádného účetnictví je dle mandátní smlouvy pověřena správcovská firma IKON spol. s r.o. Při těchto kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky jsme neshledali žádná pochybení. Na základě provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2015 schválit.
 4. U dvou přijatých a odsouhlasených faktur č. 56 a 157 (Petr Fiala) chybí pouze rozpis provedených prací, jež ostatní dodavatelé vypisují. Jedná se opravy elektro po revizi a o revizi hromosvodů.
 5. Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období neshledala kontrolní komise žádná závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.
 • Návrh úpravy Pravidel pro rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku a pravidel pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových či nebytových jednotek platných od 1. 1. 2016 – p. Roun:

Úprava je provedena u služeb teplo, teplá voda a voda. Úprava vychází z nové vyhlášky č. 269/2015 Sb. a souvisejících právních předpisů. Pravidla pro rozúčtování musí schválit shromáždění vlastníků.

Uvedeno jako příloha ve Sdělení na webových stránkách společenství.

 • Změny ve vedení výboru SVJ:
 • Nově navrženi členové výboru - Lada Rejmonová, Radek Mojžíš, Ing. Marie Steinbauerová, Jana Vostrovská, Ing. Jana Navrátilová, Dr. Hicam Mourad, RNDr. Vladimíra Krejzová
 • Nově navržení členové kontrolní komise – Hana Rulíková, Vojtěch Navrátil, Ludmila Šimková, Ing. Radek Bláha
 • Různé:
 • Osvětlení vchodu ve 2201 – realizace je možná z finančního hlediska; elektřina je původní v dezolátním stavu, vždy je naúčtována práce pro dva lidi řádově do 1 000 Kč.
 • Úklid za poslední dva měsíce v pozdních večerních hodinách. Po 10 hodině večer už by měl být v domě klid.  
 • Návrh na posun času schůze společenství SVJ přesunout do budoucna z 18:00 na 19:00 hodin.
 • Předzahrádky – zájem SVJ o odkoupení trvá, zatím nemáme odpověď od MÚ
 • Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.
 1. Hlasování o schválení hospodaření a účetní uzávěrce za rok 2015, včetně odpisu částky nevymahatelných pohledávek a penalizace neplatičů 50 Kč za den.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 1. Hlasování o schválení rozpočtu a investičních záměrů na rok 2017

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 1. Hlasování  - schválení změny rozúčtovacích pravidel služeb dle návrhu firmy IKON.

ANO – 98,27 %        ZDRŽELO SE – 1,73 %                 NE – 0 %

Schváleno.

 1. Hlasování  - změna mandátní smlouvy dle NOZ, výbor je oprávněn změnit stanovy v souladu se změnami mandátní smlouvy.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno.

 1. Hlasování  - volba členů výboru - Lada Rejmonová, Radek Mojžíš, Ing. Marie Steinbauerová, Jana Vostrovská, Ing. Jana Navrátilová, Dr. Hicam Mourad, RNDr. Vladimíra Krejzová

ANO – 98,94 %        ZDRŽELO SE – 1,06%                  NE – 0 %

Schváleno.

 1. Hlasování  - volba členů kontrolní komise  - Hana Rulíková, Vojtěch Navrátil, Ludmila Šimková, Ing. Radek Bláha

ANO – 88,86 %        ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 11,14 %

Schváleno.

 1. Hlasování – příjmy z pronájmů T-mobile a společných částí domů do fondu oprav.

ANO – 47,19 %        ZDRŽELO SE – 13,41 %               NE – 39,39 %

Neschváleno.

 • Závěrečné slovo  - p. Mourad:

Valná hromada proběhla v duchu vzájemného porozumění,

Jako vždycky bych Vám chtěl připomenout, že dobré zacházení s naším majetkem nám ušetří peníze, které určitě můžeme využit na něco důležitějšího. Musíme všichni bránit úmyslnému poškozování našeho majetku.

Na závěr bych vás prosil, abyste věnovali více pozornosti našim webovým stránkám. Je to nejlepší nejrychlejší způsob komunikace a informovanosti.

Přeji Vám a Vašim rodinám pevné zdraví, a aby se vám dobře bydlelo. 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

Zpět