Zápis ze schůze shromáždění vlastníků bytových a nebytových jednotek konané dne 11. 6. 2015

 • Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVJ pan Mourad.

Účast: 79 vlastníků ze 117 bytových jednotek a 11 vlastníků nebytových prostor - 58,06 %. Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní a usnášení schopná.

 

Výbor uskutečnil 12 schůzí, kterých se většinou zúčastnili všichni členové. Na těchto schůzích byla vždy přítomná předsedkyně kontrolní komise pí Rulíková. Zápisy ze schůzí jste mohli sledovat na našich webových stránkách a ve vitrínách u vchodových dveří.  Tyto se stali nedílnou součásti naší činnosti a Vaší informovanosti.  Kromě těchto schůzí, členové výboru a pí Rulíková uskutečnili několik dílčích schůzí – např. ve firmě KONE nebo Bříza, s. r. o.  

 

 • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 

 • Účetní závěrku přednesla paní Krejzová:
 1. Hospodaření za rok 2014
 • Stav k 1. 1. 2014                                                     5,452,834,- Kč                    
  • Stav běžného účtu                                                2,935,235,- Kč
  • Stav spořicího účtu                                                           2,515,042,- Kč
  • Pokladna                                                                        2,557,- Kč

 

 • Stav k 31. 12. 2014                                                5,452,834,- Kč                    
  • Stav běžného účtu                                                1,515,838,- Kč
  • Stav spořicího účtu                                                           2,522,529,- Kč
  • Pokladna                                                                                   8,608,- Kč
 •  Příjmy za rok 2014                                                            4,012,969,- Kč
  •  Nájem od majitelů bytových jednotek                           3,874,062,- Kč
  •  Pronájmy T-mobile, LAM plus                                           126,256,- Kč
  •  Úroky (běžný a spořící účet)                                              12,651,- Kč

 

2.   Největší výdaje – vybrané položky

 • Oprava střechy a technický dozor                                   3,454,587,- Kč
 • Náklady na služby (teplo, TUV atd.)                               3,470,446,- Kč
 • Správa IKON                                                                                      257,497,- Kč
 • Údržba, opravy                                                                       291,905,- Kč

 

3.   Komentář

 • Uzávěrka za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byla provedena firma IKON na základě smlouvy.
 • Byla použita stejná metodika jako v předchozích letech, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav.
 • Pohledávky za majiteli bytových jednotek byly letos nižší téměř o třetinu oproti minulému roku, činily 30,955,- Kč. Výbor tento ukazatel sleduje měsíčně. Upomínky jsou rozesílány kvartálně, případně je jednáno přímo o nápravě.
 • Pojištění domů díky bonusům bylo téměř o polovinu nižší než v minulém roce - 62,928,- Kč.
 • Účetnictví je k nahlédnutí u správcovské firmy a v kanceláři SVBJ na vyžádání.
 • Návrh usnesení:
 • Shromáždění bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2014

a schvaluje účetní závěrku za rok 2014 v plném rozsahu a bez výhrad.

 

 • Zprávu o činnosti kontrolní komise za období 12. 6. 2014 – 11. 6. 2015 přednesla předsedkyně paní Rulíková:
 1. Kontrolní komisi byly zpřístupněny všechny podklady k výběrovým řízením, které naše společenství vlastníků zastoupené výborem SVJ vypsalo a na základě kterých byly vybrány vítězné firmy. Kontrolní komise neshledala v těchto výběrových řízeních žádná pochybení.
 2. Komise se věnovala kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2014. Při kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky neshledala žádná pochybení. Na základě provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2014 schválit.
 3. Kontrolní komise má však k účetním dokladům a platbám k firmě IKON spol. s r.o. několik připomínek:
 • U plateb v hotovosti žádá účtenky na termopapíru zakládat okopírované.
 • Platbu za pojištění nemovitosti (tedy našeho technologického celku) neuhrazovat celou částku najednou, ale dodržovat čtvrtletní platby tak, jak je uvedeno ve smlouvě s pojišťovnou.
 1. Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období neshledala kontrolní komise žádná závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.
 2. Závěrem jménem Kontrolní komise paní předsedkyně poděkovala všem členům Výboru za jejich dosavadní práci ve prospěch našeho společenství vlastníků.

 

 • Realizované investice v roce 2014 – pí Steinbauerová
 • Generální oprava střechy celého technologického celku byla provedena dle odsouhlaseného plánu.
 • Výměna hlavních ventilů na topné soustavě proběhla podle plánovaného harmonogramu.
 • Realizované investiční akce byly odsouhlaseny potřebnou 75 % většinou majitelů SVJ a zahájeny na jaře roku 2014.

 

 • Plánované investice v roce 2015 – pí Steinbauerová:
 1. Výměna vodoměrů teplé vody proběhla v jarních měsících ve všech bytech. Poděkovala všem majitelům za vstřícný přístup.
 2. Ve všech našich vchodech došlo k rekonstrukci sušáren a přilehlých WC.
 3. Rekonstrukce vstupních dveří a schodišť, zadních vchodů – na webových stránkách bylo vyhlášeno výběrové řízení. Projekt je schválen a stavba povolena. Z osmi oslovených firem se pět přihlásilo do výběrového řízení. Rekonstrukce bude také zahrnovat elektrické rozvody, čipy, kliky, koule. Počet čipů na počet hlášených osob v domácnosti, ztracené čipy budou okamžitě vynulovány, další čipy se budou moct dokoupit.
 4. Rekonstrukce výtahů; začala 15. 6. 2015 v 2205, 22. 6. 2015 v 2204, 29. 6. 2015 v 2203, 6. 7. v 2202, Vybrána firma KONE. Celková cena je 4 485 000 Kč. Je zaplacena záloha ve výši 1 345 500 Kč; zbytek splátek bude rozložen bez navýšení do tří let.
 5. Výměna oken ve společných a nebytových prostorách a sklepech – bude realizováno společně se zateplením domů.
 6. Kamerový systém do vchodů a do výtahů bude připraven v průběhu rekonstrukce výtahů a vchodů.
 7. Zateplení domu.

 

 • Pravidla rozúčtování služeb – p. Roun:

V souladu s novým občanským zákoníkem; revize nemohou být součástí služeb; část nákladů za správní činnost společenství musí být rozdělovány na jednotku, ne podle podílů; budou rozděleny na fond oprav, režie provozní – záloha dle spoluvlastnického podílu; režie správní – SIPO, odměny, poplatky; určují se na jednotku, vyúčtovávají se v rámci služeb.

 

S ohledem na stávající čerpání fondu oprav SVJ navrhuje od doby platnosti nových pravidel pro rozúčtování, následující rozdělení záloh na provoz a správu domu. V současné době je fond oprav předepisován ve výši 0,30 Kč/jednotku podílu (tzn. 30,- Kč/m2 podílové plochy). Fond oprav navrhuje předepsat ve výši 0,222 Kč/jednotka podílu (tzn. 22,20 Kč/m2 podílové plochy). Režii provozní navrhuje předepsat ve výši 0,030 Kč/jednotku podílu. Režii správní navrhuje předepsat ve výši 292,- Kč na prostor. Fond oprav a režie předepsané dle výše uvedeného činí v součtu za rok následující předpis.

 • Fond oprav 2 041 122,- Kč / rok
 • Režie provozní 275 827,- Kč / rok
 • Režie správní 445 008,- Kč / rok
 • Celkem 2 761 957,- Kč / rok

 

 • Stávající předpis 2 759 884,- Kč / rok

 

V roce 2015 se navrhovaná úprava předpisu vztahuje pouze na náklady na provoz a správu domu a zálohy na vodu a teplou vodu. Domnívá se, že zálohy na ostatní

služby jsou nastaveny v dostatečné výši.

 

"Shromáždění schvaluje, aby výbor společenství provedl v případě potřeby úpravu výše záloh na služby spojených s užíváním bytové či nebytové jednotky dle výsledků vyúčtování služeb s přihlédnutím k nárůstu cen jednotlivých služeb a rezervou ve výši 10% z předpokládaných nákladů."

 

 • Změny ve vedení výboru SVJ:
 • Z osobních důvodů odstoupil člen výboru p. Steinhauser. Výbor děkuje za jeho dosavadní práci.
 • Nově byli navrženi členové výboru - Lada Rejmonová a Vojtěch Navrátil.

 

 • Různé:

Zasklení lodžie – nutno stavební povolení MÚ Praha 13 (5 000 Kč). Součástí stavebního řízení je kromě dalších materiálů písemný souhlas výboru SVJ.

 

 • Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.

 

 1. Hlasování o účetní uzávěrce za rok 2014 v celém rozsahu:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schválena uzávěrka za rok 2014 dle předloženého návrhu.

 

 1. Hlasování o schválení kamerového systému:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schválen kamerový systém.

 

 1. Hlasování  - výměna oken ve společných prostorách, zateplení domu, elektrické rozvody:

ANO – 98,41 %        ZDRŽELO SE – 1,59 %                 NE – 0 %

Schválena výměna oken ve spol. prostorách, zateplení domu, elek. rozvody.

 

 1. Hlasování  - schválení pravidel pro rozúčtování záloh:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schválena pravidla pro rozúčtování záloh.

 

 1. Hlasování  - schválení výše záloh na provoz a správu:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schválena výše záloh na provoz a správu.

 

 1. Hlasování  - schválení zplnomocnění výboru k provádění nutných úprav výše záloh na služby:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno zplnomocnění výboru k provádění nutných úprav výše záloh na služby.

 

 1. Hlasování  - volba člena výboru - paní Lady Rajmonové:

ANO – 95,16 %        ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 4,84 %

Schváleno zvolení pí Rajmonové za členku výboru.

 

 1. Hlasování  - volba člena výboru – pana Vojtěcha Navrátila:

ANO – 93,49 %        ZDRŽELO SE – 4,84 %                 NE – 1,66 %

Schváleno zvolení p. Navrátila za člena výboru.

 

 • Závěrečné slovo  - p. Mourad:

Valná hromada proběhla v duchu vzájemného porozumění jako jednotný celek, což bude mít kladný vliv na činnost výboru a činnost kontrolní komise. Diskuze byly věcné a vedly k stanoveným cílům.

 

Předseda na závěr informoval o prodeji sušáren, které městská část Praha 13 z nejasných důvodů vyřadila při odprodeji našeho technologického celku a nechala si je k jejich pronajmutí. Tyto sušárny pak byly prodány stávajícím nájemníkům. V  současné době se stávají fiktivní adresou pro různé nám neznámé firmy.

Jako konkrétní příklad uvedl sušárnu, která by měla přirozeně patřit vchodu 2202, a která má plochu nepřesahující 16 m2 a je v současné době sídlem pro 24 firem.

 

Dále uvedl, že byly v poslední době, jsme registrovány krádeže v některých sklepech a také byli někteří spoluvlastníci rušeni nezvanými hosty i v dosti pozdních hodinách.

 

Pan předseda připomněl, že dobré zacházení s naším majetkem nám ušetří peníze, které určitě můžeme využit na něco důležitějšího. Musíme všichni bránit úmyslnému poškozování našeho majetku.

 

Na závěr všechny požádal, aby věnovali více pozornosti webovým stránkám SVJ. Je to nejlepší a nejrychlejší způsob komunikace a informovanosti.

 

Popřál všem pevné zdraví, a aby se všem dobře bydlelo. 

 

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

Zpět