ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 15. BŘEZNA 2015

Přítomni: p. Mourad , pí Steinbauerová, pí Navrátilová, pí Krejzová

Omluveni: pí Vostrovská

Kontrolní komise: pí Rulíková

Program:

1.Výtahy -  po dohodě s firmou KONE je připravena cenová nabídka za velmi výhodných podmínek pro společenství – tj. realizace všech čtyř výtahů (2202, 2203, 2204, 2205) do začátku září; přijata jednohlasně všemi členy výboru; pí Vostrovská metodou per rollam; dále metodou per rollam souhlasy vlastníků bytových a nebytových jednotek s danou rekonstrukcí – pí Navrátilová, pí Vostrovská; termín podpisů pro jednotlivé vchody bude upřesněn

2.Napsat dopis firmě Bříza; poděkování za účast ve výběrovém řízení – pí Steinbauerová; bude zaslána výpověď ze servisu k ukončení jejich služeb – pí Steinbauerová, p. Mourad

3.Podklady pro vybrané firmy pro soutěž na vchody připraví pí Navrátilová; průvodní dopis k výběrovému řízení p. Mourad

4.Výběrové řízení na firmy, které nám předloží cenové nabídky na renovaci vchodů

5.Metoda per rollam – videokamery ve vchodech a před výtahy:

  • vlastníci nebytových prostor: 12 nebytových prostor – souhlasí všichni vlastníci
  • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 107 vlastníků
  • apelujeme na zbývajících 10 vlastníků, zda by zvážili a přehodnotili svůj přístup ke spravování společného majetku a neblokovali tento projekt, protože je to ochrana i jejich majetku

6.Metoda per rollam – návrh vchodů:

  • vlastníci nebytových prostor: 12 nebytových prostor – souhlasí všichni vlastníci
  • vlastníci bytových jednotek: 117 bytů – k dnešnímu datu souhlasí 108 vlastníků

7.Metoda per rollam – videotelefon do bytových jednotek:

  • zájem projevilo k dnešnímu dni 17 vlastníků

8.Výměna vodoměrů – proběhla úspěšně ve všech bytech mimo 3 bytů – jeden ve 2201 a dva ve 2203; pokud nebudou vlastníci reagovat na druhou výzvu k umožnění přístupu do bytu, budou nuceni uhradit si na vlastní náklady výjezd techniků a vlastní výměnu

9.Apelujeme na všechny vlastníky, aby v případě, že dlouhodobě opouštějí své byty; nechali na sebe kontakty (mail, telefon) u členů výboru; vyhnou se tak případným sankcím, pokud neumožní přístup do svých bytů v zákonem stanovených případech; tak jak nyní nastalo u výměny vodoměrů na teplou vodu

10.Firma IKON nás neupozornila na to, že při prodeji nebytových prostor máme mít v úschově v zapečetěných obálkách klíče od těchto prostor – případné havárie, nebo přístupy k ventilům od ÚT a tyto klíče nám nepředala

11.V současnosti probíhá revize elektroměrů v nebytových prostorech a bylo zjištěno, že noví vlastníci nemají své elektroměry; bude řešeno výzvou novým vlastníkům nebytových prostor

12. Budou se dodělávat sušárny ve vchodech 2201, 2202; úklidové místnosti ve 2201 a ve 2204

13.Pí Steinbauerová nechá nacenit renovace podlah ve sklepích

14.Informace o městských kamerách, které byly naším SVJ odsouhlaseny; od MÚ jsme nedostali žádné další vyrozumění; máme zájem, aby tyto kamery byly namířeny na odpadní kontejnery, neboť se vedle nich neustále vytvářejí černé skládky starého nábytku a elektroodpadu; tento prostor patří městské části, proto by měla zajistit, aby tyto černé skládky nevznikaly; a nestavěly naše společenství do situace, kdy bude nuceno hradit z našich vlastních zdrojů likvidaci těchto černých skládek – dopis MÚ p. Mourad

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Zpět