Zápis ze schůze shromáždění vlastníků bytových a nebytových jednotek konané dne 12. 6. 2014

 • Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVBJ pan Mourad.

Účast: 67 vlastníků ze 117 bytových jednotek – 52,08 % účast.

Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je legitimní a usnášení schopná.

Pan Mourad zkonstatoval, že se předsedkyně Kontrolní komise zúčastnila všech schůzí výboru a zápisy jsou vyvěšovány na webových stránkách společenství. Dále zhodnotil realizaci oprav, které byly navrženy na schůzi 25. 4. 2013. Nebyl realizován pouze domovník – činnosti zajišťují členové výboru. Z funkce místopředsedy společenství odstupuje z osobních důvodů pan Ing. Bohal. Poděkování za jeho dosavadní činnost.

 • Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu:

Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.

 • Účetní závěrka přednesl místopředseda SVBJ pan Bohal:
 1. Účetní závěrku vypracovala správcovská firma IKON dle stejné metodiky, která byla schválena shromážděním, tj. hrazení všech správních nákladů z Fondu oprav.
 2. V oblasti pohledávek a závazků je stav vyplacených a přijatých záloh víceméně vyrovnaný (90% celkové položky), v oblasti ostatních položek je rozdíl 274 000,- Kč, z toho 193 000,- Kč závazky k dodavatelům. Tento deficit musí být vzat v úvahu vůči stavu Fondu oprav.
 3. Stav na bankovním účtu je 5 452 834,- Kč k 31. 12. 2013.
 4. Pohledávky za vlastníky jsou v částce 28 927,- Kč. Výbor tento ukazatel sleduje měsíčně. Upomínky jsou rozesílány kvartálně, případně je jednáno přímo o nápravě.
 5. Výsledovka – jediné příjmy jsou úrokové (21 036,- Kč), které výrazně vzrostly po zřízení spořicího účtu. Peněžní prostředky jsou rozděleny na spořicí (2 515 042,- Kč) a bankovní účet (2 935 235,- Kč), v pokladně (2 557,- Kč).
 6. Náklady celkem 653 743,- Kč: za firmu IKON (258 465,- Kč), údržba a opravy (32 776 Kč), investice z Fondu oprav (47 453,- Kč).
 7. Úplné tabulky ohledně účetních výsledků za rok 2013 jsou k dispozici na internetových stránkách Společenství.
 8. Návrh usnesení o zisku z roku 2013. Zisk činí 10 145,- Kč. Výbor navrhuje hospodářský výsledek začlenit do fondu oprav.
 • Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla předsedkyně paní Rulíková:

Komisi byly zpřístupněny všechny podklady k výběrovým řízením, ve kterých nebyla shledána žádná pochybení.

 1. Komise obdržela za rok 2013 podnět k šetření ročního vyúčtování spotřeby studené vody naměřené u paty domů a vyúčtovanou spotřebou jednotlivým majitelům bytových jednotek - velký rozdíl u měření studené vody -  817 m3 – 60 000 Kč, na jednu hlášenou osobu 206 Kč za rok; nízká spotřeba v některých bytech.  Po zkontrolování vyúčtování všech bytových jednotek byl výsledek předán Výboru SVJ k dalšímu šetření.
 2. Kontrola hospodaření a účetní závěrky za rok 2013 – bez závad.
 3. Firmě IKON bylo písemně vytknuto pozdní placení některých faktur.
 4. Kontrolní komise doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2013.
 • Plánované investice v roce 2013:

Výbor navrhl pro rok 2013 následující investiční akce na shromáždění 25. 4. 2013:

 1. Výměna hlavních ventilů na topné soustavě – p. Steinhauser; osloveno 7 firem, přišly 4 nabídky a 2 firmy vybrány do závěrečného kola. Vyhrála firma ECOTERM, výměna proběhla v tomto týdnu, nebyl zaznamenán žádný problém, cena s DPH 251 317,- Kč.
 2. Rekonstrukce vstupních dveří a schodišť, zadních vchodů – na webových stránkách bylo vyhlášeno výběrové řízení, odhad ceny 900 000,- Kč.
 3. Výměna oken ve společných a nebytových prostorách a sklepech – bude realizováno společně se zateplením domů.
 4. Pozice domovníka nebyla realizována, drobné opravy provádí členové výboru.
 5. Generální oprava střechy celého technologického celku – pí Steinbauerová; realizováno, ukončení akce do konce června. Vybíralo se ze 7 firem, výbor vybral do užšího kola 2 firmy a stavební dozor doporučil firmu SALVETE, s. r. o. S právníkem byla smlouva konzultována a zkontrolována. Výbor poděkoval za vstřícnost vlastníků při realizaci opravy. Při dešti bylo vytopeno několik bytů, problém se řešil s firmou a nájemníky, pojišťovna uhradí vzniklou škodu. Firma je ochotná i v dalším období sledovat poslední patra a řešit vzniklé problémy. Cena realizace střechy s DPH 3 405 010,- Kč.

Příspěvek: na střeše jsou nerovnosti, po dešti tam stojí voda – bude řešeno se stavebním dozorem.

Realizované investiční akce byly odsouhlaseny potřebnou 75 % většinou majitelů SVJ a zahájeny na jaře roku 2014.

 • Různé:
 • Neplatiči: podle § 13, odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., dostane-li se příjemce služeb do prodlení s peněžitým plněním, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je povinen zaplatit poplatek z prodlení.
 • Drobné opravy  - p. Steinhauser; např. výměna žárovky stojí u firmy 250, Kč; výměna tří elektrikářských společností;  Všechny závady hlásit na IKON.
 • Úklid kolem popelnic – z domu 2204 někdo vyhodil nábytek, tímto nábytkem neznámý vandal vysklil vchodové dveře v domech Kurzova 2202 a Borovanského 2203. SVJ musí platit zvlášť odvoz tohoto objemného odpadu z peněz všech vlastníků.
 • Důsledně zamykat vchody – vykrádají se hydranty; ukradeny 4 hasicí přístroje.
 • Pronájmy bytů – dle Občanského zákoníku § 1177 odstavec 2 jsou majitelé bytových jednotek povinni oznámit firmě IKON počet osob, které v bytě bydlí déle, než 3 měsíce v jednom roce. Dále je povinnost hlásit IKONU podnájmy. Podnájemník nese stejnou odpovědnost jako vlastník.
 • Městská část Prahy 13 zaplatí kamerový systém v okolí domů. SVJ udělil souhlas.
 • Rozpočet a plán investic na rok 2014:

Provedení investic bude podmíněno souhlasem 75 % vlastníků (investice mohou být odhlasovány metodou per rollam);

 • výměna vchodových portálů v odhadované částce 900 000,- Kčinformativně: zateplení budov společně s výměnou oken na chodbách 9 000 000,- Kč. (Pokud by se chtěly čerpat prostředky bez úvěru, museli by se investice zmrazit na 5 let.)
 • postupná výměna výtahů v několika následujících letech v odhadované částce 5 - 6 000 000,- Kč

Investice plánované na rok 2014 jsou z finančního pohledu realistické a neohrožují finanční stabilitu Společenství. Zároveň plánovaný zůstatek na účtech Společenství ke konci roku poskytuje jak dostatečnou rezervu v případě vynucených investic, tak i dostatečný základ pro pokračování investiční činnosti v roce 2015 dle realistického scénáře.

 • Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.

 

 1. Hlasování o převedení zisku za rok 2013 do fondu oprav:

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno rozdělení zisku dle předloženého návrhu.

 

 1. Hlasování o schválení hospodaření za rok 2013.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleno hospodaření za rok 2013.

 

 1. Hlasování o investičních akcích na rok 2014/2015: vchody a schodiště do domů;  postupná výměna výtahů.

ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %

Schváleny investiční akce.

 

Diskuze:

 • návrh zastřešení schodiště 2201, 2202
 • situování otevírání dveří 2201 – obráceně proti současnému stavu
 • poděkování za položení koberců u vchodů v zimním období
 • na vchodové dveře použít hliník a dvojité sklo, u schodiště pozinkovaný plech
 • návrh videokamery u zvonků

      

Dotaz: prodej předzahrádek

Návrh od města byl za 1 Kč/ m2 (pouze informativní – počet možných zájemců). SVJ projevilo zájem o odkup; město se nakonec se rozhodlo, že pozemky neprodá. Výbor napsal dopis, že má o odkoupení pozemků nadále zájem.

 

Závěrečné slovo

Poděkování předsedy pana Mourada za věcnou debatu k předloženým tématům. Apeluje na řádné zavírání a zamykání všech vchodů, aby nedocházelo k poškozování a krádežím soukromého i společného majetku. Je důležité být k sobě ohleduplní, dbát na čistotu společných prostor v domech, i kolem popelnic, kde je hlavně nepořádek po víkendech.

Pan předseda doufá v dobrou komunikaci na webových stránkách SVJ.

Poděkování členkám výboru - pí Vostrovské, pí Navrátilové, které obcházely vlastníky kvůli podpisům nutných k realizaci investic.

Pan Mourad popřál všem pevné zdraví.

 

Zapsala: Jana Navrátilová

Ověřila: Ludmila Šimková

 

Zpět