Zápis ze schůze shromáždění vlastníků bytových a nebytových jednotek konané dne 25. 4. 2013

 

Ø Úvodní slovo, seznámení s průběhem schůze a informace o počtu zúčastněných vlastníků – předseda SVBJ pan Mourad
Účast: 87 vlastníků ze 117 bytových jednotek - 71,52 % účast.
Bylo konstatováno, že schůze vlastníků je usnášení schopná, ale ne v bodech, kde je potřeba účast 75 % vlastníků.
 
Ø Zvolení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Výbor doporučuje jako zapisovatelku paní Navrátilovou, jako ověřovatelku paní Šimkovou; jednomyslně schváleno.
 
Ø Účetní závěrka přednesl místopředseda SVBJ pan Bohal
1.    Účetní uzávěrku vypracovala správcovská firma IKON
2.    Stav na bankovním účtu je Kč 3 403 000,- k 31. 12. 2012
3.    Pohledávky za vlastníky jsou v částce 46 000,- Kč
4.    Výsledovka – jediné příjmy jsou úrokové, peněžní prostředky rozděleny na spořicí a bankovní účet
5.    Nejvyšší náklady jsou za firmu IKON (252.372,- Kč), údržbu (209 674 Kč) a pojištění domu (104 880,-Kč)
6.    Úspora na odměnách pro orgány společenství – výbor se pro rok 2013 zřekl odměn a nadále mu budou vypláceny úhrady nákladů spojených s činností pro SVBJ
 
Ø Zpráva o činnosti kontrolní komise přednesla předsedkyněpaní Rulíková
1.    Komise neobdržela za rok 2012 žádnou stížnost nebo podnět k šetření
2.    Kontrolní komisi byl vytvořen přístup na helpdesk firmy IKON a pasivní přístup k internetovému bankovnictví
3.    Kontrola hospodaření a účetní závěrky za rok 2012 – bez závad
4.    Bylo zkonstatováno, že podklady od firmy IKON byly dodány pozdě až 17. 4. 2013
5.    Kontrolní komise doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2012
 
Ø Návrh na rozdělení příjmů ze společných prostorů přednesl předseda SVBJpan Mourad
1.    Výnos z nájmu televizní antény buď ponechat na účtu SVBJ nebo rozdělit mezi členy SVBJ 
2.    Výbor doporučuje druhou variantu a to rozdělit mezi členy
a vyplatit je společně s přeplatky a nedoplatky při ročním vyúčtování

 

 
Ø Návrh úprav stanov SVBJ přednesl místopředseda SVBJ pan Bohal
1.    Člen společenství se může nechat na shromáždění zastoupit, a to na základě písemné plné moci pro zastupování a hlasování na jednom shromáždění nebo generální plné moci pro zastupování na všech shromážděních až do jejího odvolání (ČL. VII)
2.    Poskytnout výboru oprávnění na zajišťováníoprav a služeb do výše 50 000,- Kč; u částek vyšších než 50 000,- Kč musí být souhlas shromážděním kromě havárií, které budou schváleny na nejbližším shromáždění (ČL. VIII)
3.    Změna potřebného souhlasu všech členů nebo 75 % členů při realizaci investic - hlasováním per rollam - hlasovat i mimo schůzi shromáždění a to písemně na jedné listině, obsahující popis investice, datum a podpisy členů společenství (ČL. XI)
 
Ø Návrh na zřízení pozice domovníka a vyhlášení výběrového řízení přednesla členka výboru paní Steinbauerová
1.    Z důvodu zlepšení úklidu
2.    Včasného zjištění a odstranění závad ve společných prostorách
3.    Dohledu a kontroly prováděných oprav a revizí
4.    Úklid kolem popelnic a úklid sněhu v zimním období
5.    Do budoucna úprava předzahrádek
6.    Finanční ohodnocení bude stanoveno dle dohody, práce na Živnostenský list
 
 
Ø Rozpočet a plán investic přednesl člen výboru pan Steinhauser
Výbor navrhuje pro rok 2013 následující investiční akce:
1.    Výměna hlavních ventilů na topné soustavě
2.    Opravu vstupních dveří a schodišť, zadních vchodů
3.    Výměna oken ve společných a nebytových prostorách a sklepech
4.    Generální oprava střechy celého technologického celku
Na investiční záměry by se vyčerpala polovina finančních prostředků SVBJ a druhá by byla ponechána jako rezerva např. pro havárie.
Návrh výboru je čerpat investiční prostředky za rok 2013 nejvýše do částky 2 000 000,- Kč.
 
Ø Požární technik neměl přístup do 30 bytů, při revizi protipožární pásky u vstupních dveří. Pokud by došlo k pojistné události, mohlo by dojít ke krácení pojistného plnění.
 
Ø Rozprava k jednotlivým bodům:
1.    Hospodaření v roce 2012 – souhlas
2.    Zpráva kontrolní komise – souhlas
3.    Úprava stanov SVBJ – souhlas
4.    Zřízení pozice domovníka – zatím souhlas zda ano, nebo ne
a)    pan Kljusa – nechce domovníka; mříže do každé uličky do odbočky ke sklepům a spolufinancování MČ Praha 13, která pronajímá nebytové prostory
b)    pan Mojžíš – návrh na společného domovníka z jiných společenství (částečný pracovní úvazek)
c)    pan Dvořák – dotaz jaké budou úspory při zřízení domovníka; odpověď výboru – částka bude vyčíslena až při konkrétním jednání s uchazečem o práci domovníka; bude předloženo SVBJ
5. Rozpočet a investice
a)    paní Pavlisová – dotaz, jestli se úprava vchodových dveří týká jen domů 2201 a 2202 nebo všech domů SVBJ; odpověď výboru - oprava se týká všech vchodů SVBJ
b)    pan Rédl – navrhuje pořadí investic změnit a dát na první místo opravu střechy z důvodu zatékání, plísně v bytě a možnost stále většího rozsahu poškození střechy
c)    paní Štolová – má plíseň v bytě; hlášeno firmě IKON
d)    paní Kovárníková - do bytu zatéká pláštěm ve spárách; řešením je zateplení celého domu, na takto rozsáhlou investici nejsou finanční prostředky, úvěr by byl pro SVBJ riskantní a zatěžující, výbor může nechat vypracovat finanční analýzu úvěru
 
Ø Hlasování o výše uvedených bodech – seznámení všech zúčastněných členů
o systému hlasování – provedl zástupce firmy zajišťující hlasování.
 
1.    Hlasování o rozdělení z výnosů nájmů (antény na střeše) za rok 2012 a pro další roky do odvolání mezi  majitele jednotek s ročním vyúčtováním.
ANO – 88,94 %       ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 11,06 %
Schváleno rozdělení výnosů dle předloženého návrhu.
 
2.    Hlasování o uzávěrce za rok 2012.
ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %
Schválena uzávěrka za rok 2012.
 
3.    Schválení návrhu úprav stanov SVBJ an blok se všemi změnami v Čl. VII, ČL. VIII. a ČL. XI.
ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %
Schváleny úpravy stanov dle předloženého návrhu.
 
4.    Hlasování o návrhu na zřízení pozice domovníka.
ANO – 91,07 %       ZDRŽELO SE – 2,47 %                 NE – 6,46 %
Schválen návrh na domovníka dle předloženého návrhu.

 

 
5.    Hlasování o investičních akcích na rok 2013 nejvýše do částky 2 000 000,- Kč v tomto pořadí: střecha, ventily na topné soustavě, vchody a schodiště do domů; výměna oken ve společných a nebytových prostorách.
ANO – 100 %           ZDRŽELO SE – 0 %                      NE – 0 %
Schváleny investiční akce v navrhované výši a pořadí.
 
Ø Závěrečné slovo – poděkování předsedy pana Mourada zavěcnou debatu k předloženým tématům. Apeluje na řádné zavírání a zamykání všech vchodů, aby nedocházelo k poškozování a krádežím soukromého i společného majetku. Je důležité být k sobě ohleduplní, dbát na čistotu společných prostor, tak i kolem popelnic, kde je hlavně nepořádek po víkendech.
Pan předseda doufá v dobrou komunikaci na webových stránkách SVBJ.

Zpět