MANDATNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 566 a násl. Obchodního zákoníku

Smluvní strany:

mandant:   Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205

sídlo: Kurzova 2201, 155 00 Praha 5

IČ:     241 38 835

rejstřík SVJ:                        Městský soud v Praze, oddíl           S, vložka  12837

DIČ:  CZ 24138835

banka:                                 ČSOB, a.s.

číslo účtu:                            246283012 / 0300

jednající:                             Dr. Ing. Mourad Hlcham Ph.D., předseda výboru

Ing. Jiří Bohal, místopředseda výboru

a

mandatář:  IKON spol. s r. o.

sídlo: Nehvizdská 22/8, Praha                                             9 -     Hloubětín, PSČ 198 00

IČ:     45800031

obchodní rejstřík:               Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10540

DIČ:  CZ45800031

banka:                                 Česká spořitelna, a.s., Praha 3

číslo účtu:                            6985349 / 0800

jednající:                             Radim Choura, jednatel

uzavírají následující smlouvu o správě nemovitostí:

ČI. I. Účel smlouvy

 1.  Mandant je právnickou osobou podle zákona č.72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domů v Praze 5, ul. Kurzova č.p. 2201a 2202 a ul. Borovanského č.p. 2203, 2204 a 2205, k.ú. Stodůlky (dále jen „dům“).
 2.  Mandatář je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je mimo jiné správa a údržba nemovitostí.
 3.  Uzavřením této smlouvy zmocňuje mandant mandatáře k zajištění správy a provozu shora uvedeného domu a souvisejících pozemků (dále jen „nemovitosti“).
 4.  Mandatář se zavazuje tyto činnosti vykonávat s potřebnou odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta.

ČI. II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře vykonávat pro mandanta administrativní správu nemovitostí uvedených včl. I., odst. 1. této smlouvy (kód odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ 70.32) s cílem zajistit dlouhodobě řádný stav a řádný provoz spravovaných nemovitostí a zajistit plnění z toho vyplývajících povinností mandanta vůči třetím osobám, tj. zejména vést příslušnou evidenci, zařizovat jménem mandanta a na jeho účet dodávky vody, energie, prací a služeb, vést účetnictví mandanta týkající se spravovaných nemovitostí, vybírat platby na účet mandanta a v případě zmocnění mandantem provádět platby jménem mandanta, to vše v souladu s platnou právní úpravou, podmínkami této smlouvy a dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy, a to po dobu uvedenou v čl. V., odst. 1. této smlouvy. Mandatář však nenese odpovědnost za závady či škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o výše uvedené nemovitosti a/nebo související dokumentaci před datem účinnosti této smlouvy a/nebo za závady či škody vzniklé v důsledku nedostatku finančních prostředků mandanta.
 2.  Z následujícího podrobného výčtu činnosti položky uvedené slovem „zařizovat“ budou pro účely této smlouvy chápány pouze jako povinnost mandatáře zařizovat v součinnosti s mandantem jménem mandanta a na jeho účet uzavírání přiměřených smluvních vztahů s třetími osobami, poskytovat takovým osobám přiměřenou součinnost s ohledem na plněni předmětu jejich smluv, dohlížet jménem mandanta na řádné plnění těchto smluvních vztahů a v případech vadného či neúplného plnění přijímat v součinnosti s mandantem jménem mandanta a na jeho účet v přiměřeném čase odpovídající opatření k nápravě; mandatář nenese přímou odpovědnost za takové vadné či neúplné plnění třetích osob. Mandatář je odpovědný za přijetí odpovídajících opatření k nápravě v přiměřeném čase. Ostatní níže uvedené položky jsou vlastními výkony mandatáře, mandatář je provádí vlastními pracovníky a nese za ně plnou odpovědnost.
 3.  Správa nemovitostí v oblasti provozně - technické zahrnuje zejména následující činnosti (za předpokladu, že se uvedená technická zařízení ve spravovaných nemovitostech nalézají nebo uvedené potřeby vzniknou):
  1.  Vlastní výkony mandatáře:
 1.  vedení pasportů domů, bytových a nebytových jednotek, pozemků;
 2.  celkové vizuální kontroly společných prostorů a částí domů na vyžádání mandanta a případně za jeho účasti, dvakrát až čtyřikrát ročně;
 3.  na vyžádání mandanta zpracování plánů oprav nad rámec běžné údržby, včetně hrubého odhadu předpokládaných nákladů;
 4.  přijímání hlášení závad.
  1. Zařizování následujících pravidelných dodávek, prací a služeb u odborných dodavatelů, jménem a na účet mandanta (zařízení v rámci odměny mandatáře, vlastní dodávka, práce či služba nad odměnu mandatáře dle čí. IV. této smlouvy):
 1.  dodávky služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, odvoz odpadu apod.);
 2. odečty, popř. výměny vodoměrů a/nebo poměrových měřidel tepla (IRTN) v bytových a nebytových jednotkách a vyúčtování vody a/nebo tepla na základě naměřených hodnot;
 3. pravidelný úklid společných prostorů domů, společných garáží, chodníků a zelených ploch, včetně zimní služby na chodnících;
 4. údržba zelených ploch - zahradnické práce;
 5.  nepřetržitá havarijní služba (voda, elektro, plyn, topení, apod.);
 6. nepřetržitá služba vyprošťování z výtahů;
 7.  správa, údržba a provozování tepelných zdrojů.

Omezení oprávnění mandatáře: Smlouvy na dlouhodobé dodávky služeb je mandatář oprávněn uzavírat pouze s předchozím písemným souhlasem mandanta, bez tohoto souhlasu je smlouva neplatná.

 1. Zařizování následujících jednotlivých dodávek, prací a služeb u odborných dodavatelů, jménem a na účet mandanta (zařízení v rámci odměny mandatáře, vlastní dodávka, práce či služba nad odměnu mandatáře dle čl. IV. této smlouvy):
 1.  technické prohlídky, odborná posouzení a znalecké posudky;
 2.  revize technických zařízení a požární prohlídky domu v rozsahu dle platné právní úpravy;
 3.  běžná údržba a opravy stavebních částí budov a technologických zařízení v rozsahu dle platné právní úpravy, dostupné technické a provozní dokumentace a dle dispozic mandanta.

Omezení oprávnění mandatáře: Mandatář je oprávněn uzavírat smlouvy o dílo a/nebo vystavovat objednávky na jednotlivé dodávky, práce či služby včetně revizí a odstranění závad z revizí dle tohoto odstavce do výše 5.000,- Kč bez DPH (pro každý, jednotlivý nezávislý případ). V případě, že předpokládaná hodnota dodávky, práce či služby přesáhne tuto částku, je mandatář povinen předložit mandantovi nabídku (popř. dvě nabídky, pokud o ně mandant požádá) a vyžádat si písemný souhlas mandanta s uzavřením smlouvy či vystavením objednávky. Bez tohoto souhlasu je smlouva či objednávka neplatná. V případě, že mandant v přiměřené době (v případě revizí do 14 kalendářních dnů před datem ukončení platnosti stávající revize, v případě odstranění závad z revizí do 14 kalendářních dnů před datem stanoveným v revizní zprávě pro odstranění závad, není-li v revizní zprávě stanovena kratší lhůta) neodsouhlasí žádnou z předložených nabídek ani nepředloží nabídku vlastní a/nebo neuvolní odpovídající sumu finančních prostředků pro tento účel, mandatář nenese žádnou odpovědnost za případné následky plynoucí z nečinnosti či prodlení.

 1.  Zařizování rozsáhlejších oprav nebo rekonstrukcí (zařízení i všechny další činnosti nad odměnu mandatáře dle čl. IV. této smlouvy), kterými se
 1.  mění stávající dispoziční uspořádání prostor domu,
 2.  a/nebo mění způsob využívání prostor domu,
 3.  a/nebo mění způsob napájení domu teplem, energií či dalšími médii,
 4.  a/nebo zasahuje do statiky domu,
 5.  a/nebo podstatně zasahuje do vnějšího pláště domu (výměna oken, oprava či zateplení fasády, oprava balkonů, lodžií nebo teras, celková oprava střechy),

či které jiným podstatným způsobem přesahují rámec údržby a obnovy stávajících stavebních či technologických zařízení domu a/nebo vyžadují spolupráci mandatáře při vyhotovení projektové dokumentace, provádění úkonů ve stavebním řízení a/nebo odbornou kontrolu prováděných prací a správnosti účtovaných cen a/nebo vyřizování případných následných reklamací, bude v případě zájmu mandanta sjednáno individuální dohodou pro každou takovou akcí nad běžnou měsíční odměnu za plnění této smlouvy. Výchozím podkladem pro kalkulaci odměny mandatáře bude honorářový řád ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

 1. Vyřizování reklamací z výstavby domu, popř. z rozsáhlejších oprav nebo rekonstrukcí domu dle předchozího odstavce zahájených přede dnem účinností této smlouvy bude sjednáno individuální dohodou nad běžnou měsíční odměnu za plnění této smlouvy.
 1. Správa nemovitostí v oblasti ekonomicko - správní zahrnuje zejména následující činnosti:
  1.  Vlastní výkony mandatáře:
 1.  vedení aktuální evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, na základě dostupných podkladů;
 2.  předpis, výběr a evidence plateb dlouhodobých záloh (dále jen „fondu oprav“) a zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytových a nebytových jednotek;
 3. upomínání dlužných plateb (počáteční stavy na základě dostupných podkladů při převzetí správy), průběžné vedení přehledu neplatičů, upomínky na vyžádání mandanta, maximálně však 4x ročně, na zvláštní vyžádání v případě potřeby též s kalkulací příslušenství dluhu (není-li dohodnuto jinak), písemné informování mandanta o dluzích s blížícím se termínem promlčení, příprava podkladů pro žaloby (pro dluhy za období ode dne účinnosti této smlouvy; pro starší dluhy budou použity podklady předané mandantem), součinnost v průběhu soudních řízení;
 4. roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytových a nebytových jednotek jednotlivým vlastníkům dle platných předpisů (v případě měření spotřeby vody a/nebo tepla zahrnutí výsledků výše uvedených samostatných vyúčtování vody a/nebo tepla);
 5. vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb;
 6. kontrola (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena) a v případě zmocnění mandantem úhrada dodavatelských faktur;
 7. vedení podvojného účetnictví týkajícího se nemovitostí spravovaných dle této smlouvy (průběžné vedení účetnictví, účetní závěrky, popř. příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmu), a to v souladu s platnými právními předpisy;
 8. na vyžádání mandanta zastupování mandanta v případech pojistných událostí, na základě speciální plné moci;
 9. přijímání stížností, oznámení, podnětů;

j)      zastupování zájmů mandanta týkajících se nemovitostí spravovaných dle této smlouvy

v případech sporů (příprava podkladů pro jednání, spoluúčast na jednáních, součinnost v průběhu soudních řízení).

 1. Zařizování následujících služeb u odborných dodavatelů, jménem a na účet mandanta                        (zařízení

v rámci odměny mandatáře, vlastní služba nad odměnu mandatáře dle čl. IV. této smlouvy):

 1. zařizování právního zastupování mandanta při vymáhání dluhů i v jiných sporech

souvisejících s plněním předmětu této smlouvy, na základě pokynů mandanta.

 1. Vypracování přiznání k dani z příjmu bude mandatář zařizovat či provádět                                     na      základě

samostatných objednávek, cena bude stanovena dohodou na základě ceny obvyklé.

Čl. III. Povinnosti smluvních stran

 1. Povinnosti mandatáře:
  1. Mandatář se zavazuje při výkonu správy nemovitostí dle čl. II. této smlouvy:
 1.  vykonávat správu v souladu s dokumentací převzatou od mandanta dle čl. III., odst. 2. této smlouvy (v případě chybějící či neúplné dokumentace bude mandatář dále postupovat s přiměřenou péčí, ale nemůže převzít plnou odpovědnost za řádné a bezporuchové fungování dotčeného zařízení čl systému);
 2. hospodařit s příspěvky na správu        domu a pozemku a s          finančními prostředky poskytovanými

na úhradu služeb a evidovat               je způsobem v souladu s prohlášením vlastníka domu,

stanovami mandanta a pravidly uvedenými v čl. III., odst. 2.1., písm. h) této smlouvy;

 1.  řídit se pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy vyjma případů bezprostředního ohrožení zdraví, života či majetku;
 2. na vyžádání mandanta zařídit havarijní službu, popř. též službu vyprošťování z výtahů s nepřetržitým dispečinkem, telefonické spojení na dispečink zveřejnit vyvěšením na obvyklém místě v domě a umístěním na svých webových stranách www.ikon.cz ;
 3. pokud tak mandant pro určité              smlouvy nebo druhy                  smluv stanoví, předkládat smlouvy

uzavírané mandatářem jménem        mandanta nebo jejich            změny předem ke schválení orgánu

mandanta příslušnému podle stanov mandanta;

 1. umožnit na požádání mandanta v dohodnutém termínu kontrolu vedené dokumentace mandantem nebojím zplnomocněnými osobami a poskytovat přitom přiměřenou součinnost;
 2. předkládat čtvrtletní a roční účetní závěrky správy domu, na vyžádání mandanta je doplnit komentářem a dalšími informacemi o významných skutečnostech týkajících se hospodaření, provozu a údržby domu. První účetní závěrka a další výstupy z účetnictví budou mandatářem zpracovány a předány mandantovi do 4 měsíců po zahájení plnění této smlouvy;
 3. vždy do 15. března předložit účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok;
 4. na vyžádání do 30. dubna provést roční vyúčtování zůstatku fondu oprav jednotlivým vlastníkům;

j)      vždy do 30. dubna provést vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním

bytových a nebytových jednotek za uplynulý kalendářní rok, ve zvlášť odůvodněných případech (např. nedodání nebo pozdní dodání faktur nebo jejich reklamace) se tato lhůta prodlužuje do 30. dne od doručení posledního dokladu obsahujícího data potřebná pro vyúčtování;

k)     mít uzavřeno odpovídající pojištění odpovědnosti za škodu a profesní pojištění odpovědnosti

za vedení účetnictví;

l)      při ukončení plnění této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak, v přiměřené době uzavřít

vedenou dokumentaci (technickou a provozní dokumentaci vždy do 1 měsíce po ukončení správy, účetní dokumentaci v průběhu kalendářního roku též do 1 měsíce po ukončení správy, v případě ukončení správy k 31.12. do 31.03. následujícího roku) a bez zbytečného odkladu ji předat mandantovi. Vyúčtování zůstatku fondu oprav jednotlivým vlastníkům a vyúčtování zálohových plateb za služby bude provedeno v souladu s čl. III., odst. 1.1., písm.

 1. , j) a odst. 1.2., nebude-li dohodnuto jinak.
  1.  Povinnost provést účetní závěrku, vyúčtování zůstatku fondu oprav jednotlivým vlastníkům a vyúčtování zálohových plateb za služby se vztahuje v případech zahájení a ukončení správy vždy pouze na tu část roku, po kterou mandatář vykonával správu nemovitostí dle této smlouvy. Vyúčtování předchozích období, popř. též rekonstrukce účetní dokumentace, budou mandatářem v případě potřeby provedeny na základě samostatné objednávky mandanta, cena bude stanovena dohodou na základě ceny obvyklé.
  2.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré datové výstupy budou mandatářem poskytovány ve formě výstupů ze software BUILDING MANAGER užívaného mandatářem pro správu nemovitostí, a to digitalizovaných ve formátu pdf, popř. tištěných. Dále, v případě zájmu mandanta, se mandatář zavazuje do 14 dnů od písemného vyzvání, nejdříve však po uplynutí dvou měsíců od počátku plnění této smlouvy, zprovoznit pro mandatáře službu nahlížení do databáze správy domu (obsahující ekonomické údaje mandanta a další údaje) s možnosti pořizování tiskových výstupů (služba „správa on-line“).
  3.  Způsob plnění předmětu této smlouvy mandatářem, vzájemná komunikace smluvních stran a oběh dokladů mohou být dále na požádání mandanta podrobně upraveny souborem směrnic, které jako prováděcí předpis k této smlouvě vydá mandatář a schválí mandant jako samostatná účetní jednotka.
  4.  Rozsah činnosti mandatáře dle této smlouvy v rámci odměny dle čl. IV. této smlouvy odpovídá právní úpravě platné ke dni podpisu této smlouvy. V případě, že budoucí právní úprava rozšíří

povinnosti mandanta, jež by měl plnit mandatář na základě této smlouvy, bude cena za plnění takových dalších povinností mandatářem stanovena dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, není mandatář povinen takové další plnění mandantovi poskytovat.

 1. Povinnosti mandanta:
  1. Mandant se zavazuje:
 1. vyhotovit pro mandatáře písemnou plnou moc k zastupování mandanta podle této smlouvy;
 2. zřídit bankovní účet pro správu domu a zajistit pro mandatáře právo elektronického přístupu k tomuto účtu (podrobně upraveno v čl. VII. této smlouvy);
 3. uzavřít vlastním jménem pojištění nemovitosti včetně pojištění své odpovědnosti za škody;
 4. ke dni zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. V., odst. 1. této smlouvy protokolárně předat mandatáři seznam všech technických zařízení a systémů v nemovitostech, jež má mandatář na základě této smlouvy provozovat a/nebo udržovat v řádném technickém stavu, včetně příslušné technické a provozní dokumentace, instalačních médií, licenčních čísel, přihlašovacích údajů a přístupových hesel k používanému programovému vybavení a včetně dokladů o záruce, je-li zařízení v záruční době, popř. mandatáře písemně upozornit na neúplnou či chybějící dokumentaci;
 5. ke dni zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. V., odst. 1. této smlouvy předat mandatáři platné revizní zprávy, včetně revizních zpráv výchozích, pro všechna zařízení v nemovitostech podléhající revizi, za něž mandatář na základě této smlouvy odpovídá;
 6. ke dni zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. V., odst. 1. této smlouvy předat mandatáři všechny platné smlouvy, se kterými musí být mandatář s ohledem na řádné plnění předmětu této smlouvy seznámen;
 7. ke dni zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. V., odst. 1. této smlouvy předat mandatáři stanovy společenství vlastníků v platném znění a následně o všech změnách stanov mandatáře neprodleně písemně informovat;
 8. pokud tak dosud neučinil, přijmout „pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek“ a předat je mandatáři, a to nejpozději do třech měsíců ode dne zahájení plnění předmětu smlouvy dle čl. V., odst. 1. této smlouvy a následně vždy nejméně jeden měsíc před zahájením zúčtovacího období, od jehož počátku dochází k jejich změně. Mandatář na požádání mandanta poskytne vzorový návrh pravidel;
 9. poskytovat mandatáři potřebnou součinnost k plnění předmětu smlouvy, zejména
 •  pravidelně předávat podklady pro zpracování účetnictví,
 •  přebírat poštu i elektronickou poštu a komunikovat telefonicky na adresách a telefonních číslech dle čl. VI., odst. 2. této smlouvy a přiměřeným způsobem a v přiměřených lhůtách reagovat na podněty mandatáře,
 •  v přiměřené době rozhodovat o neodkladných záležitostech a vydávat příslušné instrukce mandatáři (např. způsob řešení havarijních situací, způsob odstranění závažných závad zjištěných při revizích, způsob doplnění finančních prostředků pro řádné zajištění správy, údržby a provozu domu, způsob dalšího vymáhání dluhů, zejména s blížící se lhůtou promlčení aj.);

j)      zajišťovat přiměřené množství finančních prostředků pro řádnou správu a údržbu

nemovitostí;

k)     zajistit pro mandatáře možnost vstupu do všech společných prostor domu v souvislosti s

plněním předmětu této smlouvy mandatářem;

I)      zajistit možnost vstupu do všech společných prostor domu pro zásahy havarijní služby

v době mimo obvyklou pracovní dobu mandatáře, popř. nést náklady na zpřístupnění společných prostor v případě nutnosti; m)   přebírat od mandatáře a ukládat účetní dokumentaci mandanta starší 2 let;

n)     na výzvu mandatáře, pokud to vyžaduje plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy,

zapůjčit mandatáři dostupnou technickou i účetní dokumentaci a poté zapůjčenou či nově pořízenou dokumentaci převzít zpět k uložení.

ČI. IV. Odměna za plnění

 1. Smluvní odměna za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí 17 526,- Kč/měs. (slovy Sedmnácttisícpětsetdvacetšest korun českých měsíčně).
 2. Výše uvedená smluvní odměna je kalkulována na základě jednotkové ceny za správu jedné bytové čl nebytové jednotky ve výši 138,- Kč/měs. při počtu 127 jednotek. Při změně počtu spravovaných jednotek bude odměna za plnění předmětu této smlouvy upravena a pro výpočet nové odměny budou použity uvedené jednotkové ceny. Upravená výše odměny platí od prvého dne měsíce následujícího po změně počtu jednotek.
 3. K uvedeným částkám bude připočtena DPH v sazbě stanovené zákonem č. 235/2004                              Sb. ve znění

pozdějších předpisů (zákon o dani z přidané hodnoty), která bude platná ke dni zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se při poskytování služeb uskuteční dnem poskytnutí této služby nebo dnem zaplacení, a to tím dnem, který nastane dříve (viz §21 zákona o dani z přidané hodnoty).

 1. Nárok na odměnu vzniká mandatáři na základě jím vystaveného daňového dokladu - faktury po ukončení kalendářního měsíce, za který mandatář nárokuje odměnu, nebude-lí dohodnuto jinak. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne doručení na účet mandatáře uvedený v záhlaví této smlouvy; za den zaplacení se považuje den, kdy je platba připsána na účet mandatáře. V případě neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti je mandant povinen zaplatit mandatáři úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 2. Výše odměny bude upravována každoročně vždy k 1. lednu podle míry Inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok, vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to počínaje 1.1.2012.
 3. Ostatní doplňující služby budou vykonávány na základě samostatných objednávek.
 4. Součástí předmětu plnění této smlouvy není a v odměně dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy                        není zahrnuto

vedení personální a mzdové agendy členů výboru, popř. členů kontrolní komise. Tato služba může být sjednána dodatkem této smlouvy.

 1. Součástí předmětu plnění této smlouvy není a v odměně               dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy není zahrnuto

zpracování podkladů pro poskytnutí úvěru mandantovi,                správa a vedení úvěru na straně mandanta

(čtvrtletní a roční výkazy požadované příslušnou bankou               čl stavební spořitelnou, přepočty zůstatků na

jednotlivé vlastníky apod.). Tato služba může být sjednána dodatkem této smlouvy.

 1. Ve výše uvedené odměně mandatáře za plnění předmětu této smlouvy dle čl. IV., odst. 1 této smlouvy

dále nejsou zahrnuty odměny třetích osob nebo mandatáře za plnění dodávek vody, energií, dalších prací a služeb, zejména za havarijní službu, domovnické a údržbářské práce, správu a provoz tepelných zdrojů a za odečty vodoměrů a/nebo poměrových měřičů tepla a vyúčtování vody a/nebo tepla prováděného na základě naměřených hodnot, odměny za vyřizování reklamací z výstavby domu nebo rozsáhlejších oprav či rekonstrukcí domu dle čl. II., odst. 3.4. této smlouvy; dále náklady na správní poplatky, bankovní poplatky vztahující se k bankovním účtům mandanta, poplatky za službu SIPO, poštovné za poštovní zásilky posílané jménem mandanta, náklady na rekonstrukci či doplnění jakékoli dokumentace chybějící mandantovi při předání       správy mandatáři, náklady na přepracování

datových výstupů do jiné než standardní podoby dle čl.                 III., odst. 1.3. této smlouvy, soudní poplatky,

odměny notářů, advokátů, znalců, auditorů, daňových poradců, odměna za svolávání a vedení shromáždění vlastníků apod.

 1. V ceně za vedení účetnictví není zahrnuto účtování plateb v cizí měně ani případné vedení evidence DPH. Bude-li mandant přijímat platby v cizí měně a/nebo stane-li se plátcem DPH, bude cena za vedení účetnictví a tedy í celková cena za správu dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy upravena dohodou s ohledem na zvýšenou náročnost vedení účetnictví.

ČI. V. Doba plnění

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Termínem zahájení plnění předmětu smlouvy je 01.09.2011. Přípravné práce související s převzetím správy budou zahájeny dnem podpisu smlouvy.
 2. Smlouva může zaniknout:
 1.  písemnou dohodou;
 2.  výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně;
 3.  odstoupením od smlouvy v případě hrubého porušení smlouvy druhou smluvní stranou; odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
 1. Za hrubé porušení smlouvy na straně mandatáře bude považováno zejména:
 1. neoprávněné nakládání se svěřenými nemovitostmi;
 2.  neoprávněné nakládáni s finančními prostředky mandanta.
 1. Za hrubé porušení smlouvy na straně mandanta bude považováno zejména:

a) neplacení odměny dle čl. IV. této smlouvy mandatáři, pokud závazky mandanta budou více než 50 dnů po lhůtě splatnosti.

ČI. VI. Komunikace, pracovní doba

 1.  Vzájemná komunikace bude vedena v českém jazyce, a to písemně i ústně. V případě odlišného výkladu smluvními stranami bude za průkaznou považována písemná forma. Za závazné budou považovány úkony provedené níže uvedenými odpovědnými osobami (v souladu s platnými pravidly pro podepisování za příslušnou smluvní stranu) a doručené písemně, faxem či elektronickou poštou na níže uvedené adresy smluvních stran:
 2.  Oficiální spojení mandanta:

mandant:    Společenství domu Kurzova/Borovanského 2201-2205

sídlo:                              Kurzova 2201, 155 00 Praha 5

telefon:                          777 077 742, 777 776 342 (předseda)

e-mail:                           SVBJ.nase.byty@seznam.cz

oprávněná osoba:       Dr. Ing. Mourad Hicham PhD., předseda výboru

Ing. Jiří Bohal, místopředseda výboru

Božena Genadievova, Marie Stenbauerová, Roman Stenhauser, RNDr. Vladimíra Krejzová a Jan Mareš, člen výboru způsob jednání:          Dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění.

 1.  Oficiální spojení mandatáře: mandatář:           IKON spol. s r. o. ve věcech smluvních:

sídlo:                              Nehvizdská 22/8, Praha 9         -   Hloubětín, PSČ 198 00

telefon:                          281     862 741

fax:                                 281     864 731

e-mail:                           ikon@ikon.cz

oprávněná osoba:       Ing. Radek Adamec, jednatel

Radim Choura, jednatel

způsob jednání:           Každý jednatel je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně.

ve věcech plnění předmětu této smlouvy:

provozovna:                 Přecechtělova 2243/11, 155         00 Praha  5

telefon:                          251     615 861,251 614 900

fax:                                 251     614 901

e-mail:                           ohrada@ikon.cz

oprávněná osoba:       David Roun, vedoucí provozovny

 1. Pověřený pracovník mandatáře bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v rozsahu a četnosti dle potřeby s ohledem na řádné plnění předmětu této smlouvy dle čl. II., odst. 1. této smlouvy a bude pro mandanta dosažitelný telefonem, faxem nebo elektronickou poštou v pracovních dnech v běžné pracovní době v celkovém rozsahu 40 hodin týdně. Pro jednání s mandantem jsou stanoveny úřední hodiny ve výše uvedené provozovně mandatáře. Stanovení plánu jednotlivých činností, jakož i z toho vyplývající odpovědnost, jsou na mandatáři.
 2. Termíny osobních jednání mimo úřední hodiny a termíny návštěv spravovaných nemovitostí pracovníky mandatáře budou stanoveny dohodou. Posouzení závažnosti hlášených závad a potřeby osobní návštěvy spravovaných nemovitostí pracovníkem mandatáře, jakož i z toho vyplývající odpovědnost, jsou na mandatáři.
 3. Technické havárie v mimopracovní dobu budou mandantem, popř. jednotlivými osobami užívajícími spravované nemovitosti, hlášeny přímo havarijní, popř. vyprošťovací službě, dá-li mandant souhlas, aby mandatář takové služby smluvně zajistil.
 4.  Obě smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu Informovat druhou smluvní stranu o všech podstatných skutečnostech souvisejících s předmětem této smlouvy a o změnách údajů uvedených v této smlouvě, zejména o změnách odpovědných osob a spojení na tyto osoby.
 5.  Na písemné vyžádání mandanta zprovozní mandatář pro vzájemnou komunikaci nejpozději do 15 dnů od vyzvání komunikační portál „Help Desk“ (správa požadavků prostřednictvím internetu), který bude po celou dobu správy dle této smlouvy bezplatně provozovat.
 6.  Na písemné vyžádání mandanta zprovozní do 30 dnů od vyzvání www stránky mandanta (pod doménou mandatáře), jejichž administraci následně předá odpovědnému zástupci mandanta. Mandatář umožní mandantoví po celou dobu správy dle této smlouvy tyto stránky bezplatně užívat.

ČI. VII. Platební styk

 1.  Součástí plnění této smlouvy je dle čl. II. této smlouvy mimo jiné zařizování platebního styku mandanta mandatářem. Mandant za tímto účelem zřídil bankovní účet pro správu domu uvedeného v čl. I., odst. 1. této smlouvy (číslo účtu je uvedeno v záhlaví této smlouvy) a zajistí pro mandatáře výhradní právo aktivního elektronického přístupu k tomuto účtu. Právo provádět platby bude mit vedoucí provozovny mandatáře uvedený včl. VI., odst. 3. této smlouvy a případně další zplnomocněný pracovník mandatáře. Právo přístupu k informacím o účtu včetně zadávání platebních příkazů bez možnosti provádět (autorizovat) platby může být mandatářem uděleno dalším zaměstnancům mandatáře v souvislosti s plněním pracovních úkolů v oblasti předpisu a výběru plateb a vedení účetnictví mandanta. Právo zadávat platební příkazy v bance a vybírat hotovost z účtu (výběrem na pokladně, vystavením šeku, platební kartou) zůstává výhradně na straně mandanta. Mandant bude mít dále právo užívat vlastní pasivní elektronický přístup k účtu.
 2.  Mandant odpovídá za zajištění dostatečného zůstatku na účtu pro krytí svých závazků. Mandatář je povinen na základě informací, které má k dispozici, včas písemně upozornit mandanta na nedostatečné krytí či na riziko budoucího nedostatečného krytí na účtu.
 3.  Na výše uvedený účet budou vybírány příspěvky do fondu oprav a zálohové platby za služby. Z tohoto účtu budou mandatářem hrazeny došlé faktury za služby a faktury za běžnou údržbu.
 4.  Mandant je oprávněn kdykoli v budoucnu změnit přístup mandatáře k účtu. Změna bude provedena v souladu s příslušným dodatkem mandátní smlouvy.

ČI. VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uvedeným včl. V., odst. 1. této smlouvy. Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě mohou být učiněny jen formou písemného dodatku k této smlouvě a po vzájemné dohodě.
 2. Tato smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž mandant obdrží jedno a mandatář dvě vyhotovení.

V Praze dne 31.8.2011                                                                    V Praze dne 31.8.2011

Radim Choura jednatel
 

                                                            

 

 

 

 
 
 

 
 

Dr. Ing. Mourad Hicham PhD.

 
 

IKON spol. s r.o.

 
 

Ing. Jiří Bohal místopředseda výbo u

 
 

správa nemovitostí islehvizdská 22/8 198 00 Praha 9 DIČ: CZ45800031

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět