DOMOVNÍ ŘÁD

I.

Úvodní ustanovení

1.     K zabezpečení pořádku a čistoty v zájmu dobrého sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytu, nebytových prostor a společných částí a zařízení domu se přijímají tato pravidla.

2.    Ustanovení těchto pravidel jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné části a zařízení v domech Kurzova 2201, 2202 a Borovanského 2203, 2204, 2205 v Praze 5, tzn. pro vlastníky jednotek a členy jejich domácností, pro jejich nájemníky, uživatele a pro všechny osoby, jimž vlastník jednotky umožní přístup do domu, bytu nebo nebytových prostor (dále jen „uživatel jednotky).

II.

Práva a povinnosti

3.     Každý uživatel jednotky je povinen počínat si tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele jednotek v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4.     Každý uživatel jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení.

5.     Vstup na střechu domu, do technické místnosti a do strojovny výtahu je dovolen pouze oprávněným osobám.

6.     Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.

7.     Bez souhlasu společenství (výboru) a bez stavebního povolení nebo ohlášení, je-li ho dle příslušných předpisů třeba, není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.). V žádosti o souhlas společenství s úpravami musí být uveden den zahájení stavebních prací s předpokládaným termínem jejich ukončení a plánek s popisem rozsahu změn.

8.     Vlastník jednotky nesmí bez souhlasu výboru na vnějším obvodovém plášti budovy, na balkonech a terasách ani na střeše upevňovat a umisťovat nic, co by narušovalo vnější vzhled domu nebo narušovalo vnější obvodový plášť budovy (fasádu).

9.     Vlastník jednotky, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tato pravidla v celém rozsahu.

10.  Každý uživatel jednotky zodpovídá za řádné označení svého domovního zvonku, za řádné označení své poštovní schránky. Uživatel jednotky zajistí pravidelné vybírání zásilek z poštovní schránky i při své dlouhodobé nepřítomnosti.

11.  Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (buď jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiné spojení za účelem doručování potřebných informací nebo kontaktu v případě havárie či živelné události ve společných prostorách nebo v jednotce.

12.  V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje používat hlučná zařízení a přístroje (kuchyňské roboty, vrtačky atd.) či jiným způsobem vyvolávat hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů.

13.  Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období. Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 30 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek.

14.  Vlastník jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než čtyři hodiny za jeden den nebo méně než čtyři hodiny za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně o svém záměru výbor a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na oznamovací desku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení těchto pravidel při provádění prací.

15.  Chov a držení zvířat v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu hlavního města Prahy, kterými jsou majitelé zvířat povinni se řídit. Majitel je povinen dbát, aby zvíře nepůsobilo ostatním uživatelům jednotek obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Odpovídá za hluk, který mohou způsobovat s ním žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností je povinen tomu zabránit, odstranit znečištění, které jeho zvíře způsobí ve společných prostorách domu, na terasách, které jsou příslušenstvím bytu nebo na pozemku kolem budovy.

16.  Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč ke společným uzamykatelným prostorám (sušárna, vstupní dveře ke sklepům) s výjimkou prostor, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru nebo jiným osobám se souhlasem výboru společenství (výtahové šachty a strojovny, úklidová místnost, technická místnost atd.). O případné dočasné změně užívání společných prostor rozhoduje, na základě žádosti člena společenství, výbor.

17.  Při převodu jednotky je její dosavadní vlastník povinen předat nabyvateli klíče (čipy) od vstupních dveří do domu. Zhotovení další kopie je zpoplatněno.

18.  Uživatelé jednotek jsou povinni udržovat v domě a jeho bezprostředním okolí pořádek a čistotu. Běžný úklid společných prostor je zajišťován na základě smlouvy. Způsobí-li uživatel jednotky znečištění společných prostor nad míru odpovídající běžnému užívání, je povinen neprodleně způsobené znečištění odstranit.

19.  Při mimořádných situacích, kdy uživatel jednotky znečistí společné prostory (při rekonstrukci jednotky, malování, stěhování apod.), je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány vlastníkovi příslušné jednotky.

20.  Informace výboru a vykonavatele správy domu jsou umisťovány na oznamovací desce ve vstupních prostorách domu a na webové stránce společenství www.kurbor.cz. Na vývěsní desce, ve společných prostorách a na vstupních dveřích je zákaz vylepování reklam.

III.

Bezpečnost osob a majetku

21.  V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a)     ve všech společných prostorách domu (včetně výtahu) platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,

b)    uživatelé jednotek nesmí skladovat v domě nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou dům poškodit (např. hořlaviny, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.),

c)     domovní vchodové dveře se důsledně zavírají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou přesně identifikovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit,

d)    každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými spotřebiči,

e)     v rámci dodržování pravidel požární ochrany jsou uživatelé jednotek povinni udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, volné,

f)     odkládání odpadků (i krátkodobé) ve společných prostorách domu (zejména na chodbách) je z hygienických důvodů zakázáno; Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Je zakázáno do nádob na odpad a vedle nich odkládat nadměrný odpad (např. koberce, matrace, nábytek aj). Nadměrný odpad jsou uživatelé povinni odvést do sběrného dvora.

g)    za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí,

h)     výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a pravidla provozu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let,

i)      hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné skříně jsou přístupné pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie nebo jiného hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám.

22.  Postup při havárii v bytu, nebytovém prostoru nebo ve společných prostorách:

a)     aktuální kontaktní údaje subjektu zajišťujícího havarijní službu (voda a kanalizace, elektro a topení) jsou uveřejněny na oznamovací desce.

b)    havarijní opravou se rozumí jen odstranění drobné havárie (např. prasklé vodovodní nebo odpadního potrubí v bytech nebo společných prostorech domu, drobné opravy elektroinstalace, únik vody u topných těles a uzávěrů). Havarijní službou se hlášený havarijní případ zabezpečí tak, aby nebylo ohroženo zdraví, životy nebo majetek lidí,

c)     hlášení o vzniku havarijního případu na telefonní čísla uvedená na oznamovací desce zabezpečují jednotliví uživatelé bytu, kteří jsou povinni svým podpisem na originálu objednávky potvrdit rozsah provedených prací při zásahu. Zásahy v bytech a nebytových prostorách hradí vlastník (uživatel) jednotky,

d)    dokud se týká havarijních oprav ve společných prostorách, potvrdí provedení oprav na originálu objednávky nebo výkazu prací uživatel, který havárii nahlásil, nebo člen výboru (je-li přítomen). Kopii výkazu prací předá bezodkladně členu výboru. Zásahy ve společných prostorách hradí společenství z příspěvků na správu domu a pozemku.

e)     při hlášení havárie je nutno:

·         uvést jméno a příjmení, číslo bytu, podlaží a adresu zásahu,

·         uvést druh havárie a přesné místo, kde k ní došlo,

·         uvést další okolnosti, které mohou mít pro zásah význam,

·         vyčkat příjezdu havarijní služby,

·         pokud to okolnosti dovolí zajistit přístup k zařízením, která jsou pod uzamčením (vypouštěcí místa ÚT, uzavírací ventily vody a ÚT).

IV.

Opatření k nápravě

23.  Dojde-li k porušení povinností stanovených těmito pravidly, výbor osobně nebo písemně upozorní na toto porušení osobu, která se závadného jednání dopustila, a jedná-li se o nájemce či podnájemce jednotky, pak i vlastníka pronajaté či podnajaté jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby), případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu.

24.  Nebude-li závadný stav odstraněn v přiměřené lhůtě určené výborem, výbor následně posoudí a rozhodne, zda bude splnění povinnosti odstranit závadný stav vymáháno soudní či jinou cestou. Výbor o tomto rozhodnutí vyrozumí vlastníka jednotky. Došlo-li k zvlášť závažnému porušení těchto pravidel nebo byl-li porušením způsoben zvlášť závažný následek, kterým se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek) svolá výbor v případě potřeby shromáždění k následnému řešení.

25.  Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených těmito pravidly je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-li o uživatele bytu odlišného od vlastníka jednotky, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením těchto pravidel vlastník jednotky, v jehož bytu uvedení uživatelé přebývají, popřípadě během návštěvy přebývali. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech domu či na ostatních jednotkách v domě a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění dle čl. 24.

V.

Závěrečná ustanovení

26.  Těmito Pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovním řádu) nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

27.  Pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovní řád) vydá výbor Společenství a budou zveřejněny na web. stránce společenství a vyvěšeny na viditelném místě v každém domě.

28.  Shromáždění společenství pověřuje výbor Společenství provádět v Pravidlech pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovním řádu) opravy a změny.

29.  Zrušuje se Domovní řád ze dne 12. 4. 2012

30.  Tato Pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovní řád) byla schválena na schůzi shromáždění dne 21. 11. 2016 a téhož dne nabyla účinnosti.

 

 

Ing.Hicham Mourad, Ph.D.                                               Ing. Marie Steinbauerová
předseda                                                                             místopředsedkyně

Zpět