POŽÁRNÍ SMĚRNICE

  1. Každý obyvatel domu musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoli v objektu SVJ. To znamená, že kamkoli do objektu nesmějí být vnášeny a kdekoli v objektu nesmějí být skladovány předměty v tuhé, kapalné ani plynné podobě, které by mohly samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku či šíření neúměrně zvyšovaly.
  2. Žádné věci, zvláště hořící předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo ostatních částí objektu včetně společných prostor.
  3. Jakákoli škoda na společném majetku, způsobená nedbalostí vlastníka jednotky, člena jeho rodiny, nájemníka, jeho hostů nebo zvířaty, bude naúčtována tomuto vlastníkovi.
  4. Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat na chodby, schodiště a do společných prostor a sklepních prostorů jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin.
  5. Není dovoleno ve společných prostorách věšet, lepit nebo jiným způsobem upevňovat jakékoliv předměty, s výjimkou povolení od SVJ.
  6. Není dovoleno kouřit nebo manipulovat otevřeným ohněm ve všech společných prostorách SVJ, s důrazem na výtah, prostor u vchodu do domu a ve sklepních prostorách. V případě zjištění požáru se varují ostatní osoby hlasitým voláním „ HOŘÍ „. Ihned začít v hašení požáru za pomocí hasicích přístrojů umístněných na chodbě a pokud možno okamžitě volat na nouzovou linku č. 150 HASIČI nebo 112.

Zpět