S t a n o v y

 

Společenství  domu Kurzova/Borovanského 2201-2205  ze dne 16. června 2011 se mění tak, že jejich úplné znění je následující:

 

ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. I

Základní ustanovení

(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla podle zákona o vlastnictví bytů. Společenství se řídí úplným zněním těchto stanov doplněných o změny přijaté v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“). 

(2) a) Společenství je jako právnická osoba způsobilé nabývat pro sebe práva a zavazovat se k povinnostem pouze ve  věcech spojených se zajišťováním správy domů č.p. 2201-2205 Kurzova/Borovanského a v dalších činnostech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně a v těchto stanovách.

     b) Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů.

(3) a) Členy společenství jsou vlastníci jednotky, kterou tvoří byt, jako prostorově oddělená část domu nebo nebytový prostor a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku (dále jen "jednotka"). Společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek

     b) Členství ve společenství vzniká nabytím vlastnického práva k jednotce a zánikem tohoto vlastnictví členství zaniká.

 

Čl. II

Název a sídlo společenství

(1) Názvem společenství jsou slova „Společenství  domu Kurzova/Borovanského 2201-2205“.

(2) Sídlo společenství domu je : Kurzova 2201, Praha 5 – 155 00.

 

ČÁST DRUHÁ

PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. III

Správa domu a další činnosti

(1) Předmětem činnosti společenství je správa domu a pozemku, která zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech členů společenství nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Společné jsou ty části domu, které mají sloužit vlastníkům jednotek společně.            

(2) Pokud dále není uvedeno jinak, všechny společné části přímo či i jen nepřímo užívají a podílejí se proto i na jejich správě, tedy na rozhodování o nich i na financování nákladů na ně, všichni členové společenství.

(3) Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku.

(4) Z hlediska provozního a technického společenství zajišťuje zejména:

a) provoz domu a pozemku,

b) údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání, všech technických zařízení domu jako společných částí a dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle rozhodnutí nebo usnesení shromáždění nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

c) protipožární zabezpečení domu, včetně hromosvodů,

d) revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu,

e) právo vstupu do bytu, upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, včetně předložení stavební dokumentace, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

(5) Z hlediska správních činností společenství zajištuje zejména:

a) veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení, podle jiných právních předpisů,

b) vedení evidence rozúčtování a vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou  domu  a  pozemku  (dále jen "příspěvky na správu domu a pozemku"), popřípadě  dalších  příspěvků  na  činnosti  uvedené v čl. IV,

c) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy, včetně zpracování a včasné předkládání daňových přiznání,

d) vedení seznamu členů společenství, včetně počtu osob, které mají v bytě člena společenství domácnost a bydlí v něm v souhrnu nejméně tři měsíce,

e) vedení přehledu osob, kterým člen společenství přenechal byt k užívání,

f) uplatnění a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek

g) dohlíží na plnění uzavřených smluv a  vymáhá nároky vyplývající z porušení povinností druhé smluvní strany.

(6) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, týkající se zejména:

a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,

b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo,

c) pojištění domu,

d) nájmu společných částí domu.

(7) Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen "služby"), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména :

a) vybírání záloh na úhradu za služby zajišťované společenstvím od vlastníků jednotek,

b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.

8) Společenství zajišťuje činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv.

(9) V rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona společenství dále zajišťuje zejména:

a) zřízení účtu u banky a řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

b) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. IV

Změny společných částí domu

Společenství zajišťuje se souhlasem všech vlastníků jednotek změny účelu užívání stavby a změny stavby (nástavba, přístavba), dále podstatné změny, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu.  Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

 

Čl. V

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

(1) K zajišťování některých činností správy domu a pozemku určí shromáždění většinou hlasů všech vlastníků jednotek fyzickou nebo právnickou osobu (dále jen „správce nemovitosti“) s níž výbor může uzavřít smlouvu. Změnu vykonavatele správy domu, obsah smlouvy se správcem nemovitosti nebo změnu jejího obsahu, jejíž realizace může mít dopad na základní práva jednotlivých vlastníků jednotek, rovněž schvaluje shromáždění většinou hlasů všech vlastníků jednotek.

(2) Smlouva se správcem nemovitosti obsahuje

a) vymezení činností spojených se správou domu a pozemku, které bude správce nemovitosti vykonávat,

b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a se zálohami poskytovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence,

c) povinnost správce nemovitosti předkládat jím uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce nemovitosti společenstvím zmocněn k jejich uzavírání,

d) povinnost správce nemovitosti předložit jednou ročně shromáždění zprávu o své činnosti, zejména o finančním hospodaření, o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech,

e) povinnost správce nemovitosti před ukončením jeho činnosti podat shromáždění zprávu o své činnosti a předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správě domu a své činnosti,

f) další náležitosti stanovené shromážděním.

(3) Uzavřením smlouvy se správcem nemovitosti podle odstavců 1 až 2 nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí ze zákona a z těchto stanov.

 

ČÁST TŘETÍ

ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. VI

Společná ustanovení

(1) Orgány společenství jsou:

a) shromáždění,

b) výbor společenství (dále jen "výbor"),

c) kontrolní komise nebo revizor, rozhodne-li o tom shromáždění.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu může být pouze fyzická osoba, která je ke dni volby starší 18 let, má plnou způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

(3) Členem voleného orgánu společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu téhož společenství.

(4) Závazek k výkonu volené funkce v orgánu společenství je závazkem osobní povahy a člen voleného orgánu společenství se nemůže nechat zastupovat při výkonu své funkce, to však nebrání tomu, aby člen voleného orgánu zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo ztrátou způsobilosti být členem voleného orgánu.

(6) Člen voleného orgánu společenství může být zvolen opětovně.

(7) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit společenství, prostřednictvím voleného orgánu jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení o odstoupení.          

(8) Člen voleného orgánu společenství může být během funkčního období shromážděním odvolán, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyplývající z činnosti voleného orgánu společenství, je-li neomluveně nečinný po dobu nejméně tří měsíců nebo neumožňuje-li mu zdravotní stav vykonávat  činnost,  pro kterou byl zvolen.

(9) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník je kooptován do nejbližšího zasedání shromáždění příslušného k volbě. Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

(10) Orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování.   

(11) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 členy. 

 

 

Čl. VII

Shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající jeho podílu na společných částech.

(2) Do výlučné působnosti shromáždění náleží:

a) schválení nebo změna stanov,

b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám. Předchází tomu písemná   dohoda vlastníků jichž se konkrétní změna bude přímo dotýkat. Dotýká-li se změna prohlášení všech vlastníků jednotek, nahrazuje jejich písemná dohoda následný požadavek dalšího schvalování.

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

e) základní otázky koncepce rozvoje, schvalování ročního rozpočtu společenství a plánu oprav a údržby,

f) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb  na jednotky,

g) rozhodování :

                1. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,

                2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,

                3. o změně podlahové plochy bytu,

                4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,

                5. o změně podílu na společných částech,

                6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,

                7. o opravě nebo stavební úpravě společné části převyšují-li náklady  částku  100. 000 Kč na dům.

                   Tento limit neplatí pokud se jedná o opravy způsobené  havárií na společných částech domu,

h) udělování předchozího souhlasu :

  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, a to jen pro účely správy  domu a pozemku. Rozhodování v této věci statutárnímu orgánu společenství nepřísluší.
  2.  k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací nebo zůstatková cena převyšuje v jednotlivých případech pořizovací nebo zůstatkovou cenu ve výši  50 000 Kč a v souhrnu za kalendářní rok  částku 200 000,- Kč.
  3. k uzavření smlouvy společenstvím  o úvěru, včetně schválení výše a podmínek  tohoto úvěru, jen pro účely správy domu a pozemku, především pro opravy, úpravy společných částí, nebo změny stavby, jejichž  realizace byla schválena usnesením shromáždění,                   
  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné    formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, a to jen pro účely uvedené v bodu 3

i) určení správce nemovitosti, který má zajišťovat  některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o jeho změně, jakož i schválení smlouvy se správcem nemovitosti a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

j) rozhodování v dalších záležitostech společenství, pokud si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

(3) Shromáždění svolává nejméně jednou v kalendářním roce výbor. Výbor svolá shromáždění též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají více než jednu čtvrtinu hlasů všech vlastníků jednotek, nejméně však dvou z nich, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Neučiní-li to svolají tito vlastníci shromáždění sami na náklad společenství.

(4) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství.

(5) Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní přede dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání uvede se, kde se mohou vlastníci jednotek seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání.

(6) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 3 věta třetí, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

(7) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší počet hlasů.

(8) Vlastník jednotky může pověřit jiného vlastníka jednotky, člena téhož společenství, aby ho při jednání na shromáždění zastupoval. Zmocnění musí být písemné a podepsané zmocnitelem a zmocněncem bez úředního ověření. Zastoupený vlastník jednotky je považován za přítomného na jednání shromáždění.

(9) Při hlasování je rozhodující velikost podílů vlastníků jednotek na společných částech domu; stanovená poměrem  velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě. Spoluvlastníci jednotky, včetně manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění, mají jeden hlas.

(10) Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, se po dalším objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Každý vlastník jednotky může, je-li pro to důležitý důvod, také navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena a o které nebylo shromážděním rozhodnuto pro nezpůsobilost se usnášet.

(11) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat soud, aby o záležitosti,  rozhodl nebo dočasně zakázal podle napadeného rozhodnutí jednat.. Právo je nutno uplatnit u soudu do 3 měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zanikne.

(12) Tríčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení:

a) o schválení nebo změně stanov (včetně domovního řádu),

b) o změnách, které jsou obsahem  prohlášení vlastníka budovy, jestliže tomu předchází písemná dohoda vlastníků jednotek, jichž se konkrétní změna bude dotýkat,

c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotce podle odstavce 2 písm. h) bodu 4,

d) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky podle odst. 2 písm. písm. f),

e) rozdělení zisku z hospodaření společenství.

(13) Nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení:

a) o zvolení členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

b) o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,

c) o uzavření smlouvy o úvěru společenstvím, včetně schválení jeho výše a podmínek úvěru,

d) o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech.

(14) Souhlasu všech vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení:

a) o změně účelu užívání stavby a o změně stavby (přístavba, nástavba),

b) o podstatných změnách, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu,

c) o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky .

(15) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Obsahovat by měl i námitky vlastníků jednotek proti rozhodnutí shromáždění, pokud požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. V listině přítomných se vyznačí účast člena v zastoupení jiné osoby na základě písemné plné moci, která se stane přílohou listiny přítomných. Pokud osoba sestavující listinu přítomných na shromáždění odmítne do listiny přítomných vyznačit účast člena v zastoupení, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

(16) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u výboru po celou dobu trvání společenství.

               

Čl. VIII

Výbor

(1) Výbor je statutárním orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

(2) Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.   

(3) Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává.

(4) Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství. Nesvolává-li výbor ve stanovené lhůtě předseda, může tak učinit místopředseda.

(5) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.

(6) Výbor je sedmičlenný. Každý člen výboru má jeden hlas.

(7) Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody tohoto nesouhlasu.

(8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

(9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména:

a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou ve výlučné působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

d) rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací nebo zůstatková hodnota nedosáhne v jednotlivém případu částky 50 000 Kč a v souhrnu za kalendářní rok částky 200 000 Kč,

e) rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovitých věcí, nepřevyšují-li náklady částku 100 000 Kč a v souhrnu za kalendářní rok částku 200 000 Kč. Uvedený limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech domu,

f) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

g) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

h) připravuje a předkládá k projednání a schválení návrh plánu oprav a údržby a návrh rozpočtu společenství na kalendářní rok,

ch) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

i) sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby,

j) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

k) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

(10) Výbor jako statutární orgán společenství zejména:

a) v souladu se zákonem, těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

c) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek vyplývajících z jejich členství ve společnoství,

d) plní povinnosti podle zákona ve vztahu k veřejnému rejstříku u orgánu, který ho vede.

 

Čl. IX

Opatrovník

(1) Nemá-li výbor dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje chybějící členy na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, soud na dobu než budou zvoleni shromážděním noví členové. Jinak soud jmenuje společenství opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

(2) Soud stanoví oprávnění opatrovníka ke správě domu a pozemku.

 

Čl. X

Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od výboru potřebné vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství.

(2) Kontrolní komise je třičlenná a volí ji shromáždění stejným způsobem, a za stejných podmínek jakým se volí výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává a řídí jednání této komise. Kontrolní komise je usnášení schopná a jedná za stejných podmínek jako výbor (čl. VIII odst. 7). Z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis.

(3) Kontrolní komise v rámci své působnosti zejména :

a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem a s těmito stanovami,

b) vyjadřuje se k řádné účetní uzávěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění,

c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti,

d) upozorňuje výbor na nedostatky zjištěné kontrolní činností a podává návrhy na potřebná opatření, včetně stanovení termínů k odstranění těchto nedostatků,

e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru. 

 

Čl. XI

Jednání dalších osob za společenství

(1) Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro společenství vykonávat konkrétní osoba jako zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, případně mimo pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

(2) Pracovní zařazení a vymezení právních úkonů, které je zaměstnanec oprávněn činit za společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1, musí být schváleno shromážděním.

(3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení oprávnění zaměstnance k jednání za společenství.

(4) Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit výboru.

 

Čl. XII

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství

(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může výbor, případně osoby uvedené v čl. VII odst. 3, navrhnout písemně do jednoho měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání .

(2) Je-li nutný k rozhodnutí souhlas všech vlastníků jednotek, jako je tomu v čl. VII odst. 14 může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými vlastníky jednotek také mimo shromáždění bez splnění podmínek stanovených v odst. 1. Souhlas se vyjadřuje obdobně jako v odst. 3 na jedné nebo více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván.

 (3) Návrh musí obsahovat návrh usnesení, které by mělo být přijato, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo informaci, kde jsou přístupné k seznámení a údaj o minimálně patnáctidenní lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta počíná vždy běžet od data doručení návrhu vlastníkovi jednotky, který se má vyjádřit. Návrh se doručuje na adresu uvedenou v seznamu vlastníků jednotek.

(4) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky ve formě souhlasím/nesouhlasím s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. K případné podmínce vyslovené ve vyjádření se nepřihlíží.

(5) Rozhodnutí mimo shromáždění se přijímá většinou hlasů všech vlastníků shromáždění, s výjimkou jednotlivých případů uvedených v čl. VII odst. 14 a při změně velikosti podílů všem vlastníkům jednotek na společných částech domu nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, kdy je nutný souhlas všech vlastníků jednotek.

(6) Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah usnesení. Neučiní-li tak bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství ten, kdo usnesení navrhl.

(7) Způsobem stanoveným zákonem mimo zasedání (per rollam) může být rozhodnuto :

a) o týž záležitostech, které měly projednány na svolaném shromáždění, které nebylo způsobilé se usnášet, a to na návrh osoby, která shromáždění svolala,

b) o týchž záležitostech, které byly řádně projednány na svolaném shromáždění, ale nebyl-li návrh na usnesení přijat kvalifikovanou většinou hlasů ve smyslu odst. 13 tohoto článku, a to na návrh osoby, která shromáždění  svolala,

c) v jiných věcech než uvedeny v odst. 13 tohoto článku, a to na návrh statutárního orgánu společenství.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XIII

Vznik členství

(1) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká :

a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství,

b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství.

(2) Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

(3) Spoluvlastníci jednotky a manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů mají jako společní členové postavení vlastníka jednotky a mají právo na jednání shromáždění hlasovat jako jeden vlastník - člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství. Jméno společného zástupce sdělí písemně výboru.

(4) Seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství, tvoří přílohu těchto stanov. Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedena vedle jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu též váha hlasu při hlasování na shromáždění. U spoluvlastníků nebo manželů bude v seznamu označen jimi určený společný zástupce.

 

Čl. XIV

Práva a povinnosti člena společenství

(1) Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanovách a má zejména právo:

a) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části

b) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,

c) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování osobně nebo v zastoupení jiného člena nebo třetí osoby na základě písemné plné moci pro zastupování a hlasování na jednom určitém shromáždění nebo generální plné moci pro zastupování a hlasování na všech shromážděních do odvolání, 

d) volit a být volen do orgánů společenství,

e) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

f) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,

g) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky,

h) na požádání obdržet od výboru informaci o jméně a adrese kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

(2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanovách, zejména má povinnost :

a) udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, včetně zajištění pravidelných revizí sítí a technických zařízení v bytě; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání

b) řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, která tvoří Přílohu č. 1, jako nedílnou součást těchto stanov a zajistit dodržování těchto pravidel osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu,

c) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,

d) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy na úhradu za služby a hradit nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, včetně pokut za prodlení,

e) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy a pokyny výrobce nebo správce technických zařízení,

f) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek a v případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě,

g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají,

h) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot,

i) umožnit po předchozím vyzvání přístup do jednotky, nebo společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz, opravy apod. ostatních jednotek nebo domu jako celku o nichž bylo řádně rozhodnuto; nejde-li o havarijní či obdobný stav, činí výzvu písemně výbor nebo pověřený vlastník alespoň 3 dny předem,

j) oznámit společenství nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět prostřednictvím výboru nabytí vlastnictví jednotky spolu s údaji potřebnými pro zapsání do seznamu členů společenství podle čl. XIII odst. 4 a pro potřeby správy domu,

k) oznamovat společenství bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby,

l) oznámit písemně výboru údaj o kontaktní osobě, pokud se bude např. zdržovat v cizině nebo bude jinak obtížně dostupný, pro případ nutnosti jeho přítomnosti při řešení havárie nebo jiné nutné potřeby vstupu do bytu,

m) předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby.

 

Čl. XV

Zánik členství ve společenství

(1) Členství ve společenství zaniká:

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

b) úmrtím člena společenství - fyzické osoby,

c) zánikem člena společenství - právnické osoby bez právního nástupnictví,

d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zákon.

(2) Společné členství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, kdy se zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámit výboru společenství.

 

 

ČÁST PÁTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ

 

Čl. XVI

Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

(1) Společenství hospodaří v souladu s rozpočtem schváleným shromážděním. Rozpočet je sestaven na základě předpokládaných příjmů a výdajů a vychází z výsledků hospodaření společenství v uplynulém rozpočtovém období. Rozpočet představuje přehled plánovaných nákladů na údržbu, opravy, zajišťování služeb, případně investice a zdroje jejich krytí. Základním hlediskem je zabezpečení vyrovnaného hospodaření společenství v běžném roce a vytvoření dostatečné finanční rezervy na velké opravy společných částí domu, plánované v následujících obdobích.

(2) V případě nedostatků finančních prostředků určených na údržbu a opravy domu, jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů na společných částech domu, jedná-li se o náklady na větší opravy, které je třeba provést bez odkladu s ohledem na havarijní stav.

(3) Příjmy rozpočtu tvoří zejména:

a)  příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 zákona,

b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 zákona, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,

c) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství,

d) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím,

e) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkajících se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh,

f) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství.

(4) Příjmem společenství nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství. Jde zejména o tyto příjmy:

a) nájemné z pronájmu společných částí domu,

b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,

c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování  technických zařízení v domě pro tyto osoby.

(5) Výdaje rozpočtu tvoří zejména:

a) výdaje spojené se správou domu z hlediska správních činností:

      1. odměny volených orgánů společenství včetně odvodů pojistného na zdravotní pojištění a daně,

      2. náklady spojené s výkonem činností správce nemovitosti podle čl. V těchto stanov,

      3. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství,

      4. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů

          hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

      5. náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost (např. počítač včetně softwarového

          vybavení a jeho odpisy),

      6. náklady kanceláře volených orgánů společenství (např. vybavení, kancelářské potřeby, poštovné),

      7. náklady spojené s poskytováním právních a ekonomických služeb týkajících se správy domu,                                      

      8. náklady na správu domů a pozemků - dlouhodobá záloha (tzv fond oprav),

b) výdaje spojené se správou domu a pozemku z hlediska provozního a technického:

      1. náklady spojené s provozem společných částí domu,

      2. náklady na revize technických sítí a společných technických zařízení domu,

      3. náklady na pořízení majetku sloužícího pro zajištění řádného provozu domu a pozemku,

      4. náklady spojené s údržbou, opravami a stavebními úpravami společných částí domu, plánované náklady  je nutno

          podrobně rozvést v plánu oprav a údržby.

c) případné další výdaje související s činností společenství.

(6) Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory a pozemky k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak.

(7) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor či pověřený vlastník odpovídají za včasné plnění těchto úkolů.

(8) Členové společenství jsou z právních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Ve stejném poměru ručí za závazky společenství.

               

Čl. XVII

Příspěvky na správu domu a pozemku, úhrada cen služeb a jejich rozúčtování na jednotku

(1) Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky jsou splatné vždy měsíčně, a to do posledního dne běžného měsíce na účet společenství.

(2) Zúčtovací období se stanoví na kalendářní rok, začíná 1. 1. a končí 31. 12. daného kalendářního roku.

(3) Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby se stanovují dle návrhu připraveného správcem nemovitosti a schváleného výborem a to tak, aby pokrývaly všechny předpokládané náklady. Výši částky pro jednotlivé jednotky určuje výbor podle rozpočtu schváleného shromážděním a v souladu s těmito stanovami.

(4) O stanovení výše příspěvku na správu domu, určení služeb, stanovení výše záloh na úhradu služeb, jakož i o způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky rozhoduje shromáždění.

(5)

a) Vlastník jednotky přispívá na náklady spojené se správou domu a pozemku z hlediska provozního a technického (čl. XVI odst. 5 písm. b) ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech, (tj. příspěvek do fondu oprav). Měsíční výše příspěvku na jednotku se odvozuje od podlahové plochy jednotky s tím, že shromáždění určí výši příspěvku odpovídající 1 metru čtverečnému podlahové plochy jednotky. Měsíční výše příspěvku odpovídající 1 metru čtverečnému se vypočítá jako podíl 1/12 předpokládaných ročních nákladů a celkové podlahové plochy všech jednotek v domě (tj. 1/12 předpokládaných výdajů se vydělí celkovou podlahovou plochou všech jednotek v domě).

b)Slouží-li některá ze společných částí vlastníkům jednotky k výlučnému užívání (balkony, lodžie, terasy jsou-li přístupné výlučně z bytu), stanoví se výše příspěvku se zřetelem k této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

(6) Vlastník jednotky přispívá na náklady spojené se správou domu z hlediska správních činností (čl. XVI odst. 5 písm. a) ve výši stejné pro každou jednotku. Měsíční výše příspěvku na jednotku se stanoví jako podíl 1/12 předpokládaných ročních nákladů a počtu jednotek rozhodných pro rozdělení nákladů (tj. 1/12 předpokládaných nákladů se vydělí počtem jednotek).

(7) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním jednotky (služby). Měsíční zálohy se stanoví jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na jednotku podle posledního zúčtovacího období s případným navýšením o ohlášené zvýšení cen dodavatele nebo z důvodů změny právních předpisů.

(8) Způsob rozúčtování nákladů na služby, nedojde-li k jiné dohodě vlastníků jednotek se společenstvím, se provádí takto a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech,

b) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor, odvoz komunálního odpadu podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování,

c) dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů.

(9) Zprávu o využití a stavu příspěvků na provozní a technickou činnost  a správní činnost za zúčtovací období předkládá výbor ke schválení shromáždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek finančních prostředků se vyrovnává dle pravidel o rozúčtování.

(10) Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za zúčtovací období, kterým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu se stanoveným způsobem rozúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. Reklamační období je 30 dní od doručení vyúčtování

(11) Distribuci nového předpisu úhrad zabezpečuje výbor předáním do schránek vlastníků jednotky. Pouze v případě evidované zasílací adresy dojde k odeslání nového předpisu doporučeným dopisem. Výbor je povinen zabezpečit, aby předpisy záloh a příspěvku byly distribuovány tak, aby vlastníku byly předány (doručeny) nejpozději měsíc před splatností jejich nově stanovené výše. Změna záloh se provádí k 1. 7. běžného roku.

(12) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost příspěvky na správu domu a zálohy na služby ke dni účinnosti převodu vypořádat. Tyto zálohy a příspěvky se stanou závazkem společenství vůči novému vlastníkovi jednotky (nabyvateli). Vlastník jednotky, který převádí vlastnické právo k jednotce (převodce) doloží nabyvateli potvrzením společenství, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, případně, že takové dluhy nejsou. Potvrzení vydá převodci výbor na základě jeho písemné žádosti. Za dluhy, které přešly na nabyvatele jednotky ručí převodce společenství.

 

Čl. XVIII

Zrušení společenství

(1) Společenství se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám v domě.

(2) Společenství lze též zrušit, pokud bylo založeno dobrovolně nebo klesl-li počet jednotek v domě na méně než pět.

 

                                                                                                      Čl.  XIX

                                                                                                        Schvalovací doložka

Stanovy v úplném znění byly projednány a schváleny na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Kurzova / Borovanského 2201-2205 dne 21. listopadu 2016. Stanovy nabývají účinnosti  dnem jejich schválení.

 

 

                 Ing. Marie Steinbauerová                                                                                     Dr.Ing.Hicham Mourad, Ph.D.

                 Místopředsedkyně                                                                                              Předseda 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke Stanovám

 

 

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU A PRO UŽÍVÁNÍ SPOLEĆNÝCH ČÁSTÍ

(Domovní řád)

 

I.

Úvodní ustanovení

1. K zabezpečení pořádku a čistoty v zájmu dobrého sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytu, nebytových prostor a společných částí a zařízení domu se přijímají tato pravidla.

2. Ustanovení těchto pravidel jsou závazná pro všechny osoby, které užívají jednotky, společné části a zařízení v domech Kurzova 2201, 2202 a Borovanského 2203, 2204, 2205 v  Praze 5 , tzn. pro vlastníky jednotek a členy jejich domácností, pro jejich nájemníky, uživatele a pro všechny osoby jimž vlastník jednotky umožní přístup do domu, bytu nebo nebytových prostor (dále jen „uživatel jednotky).

 

                                                                                                                   II.

                                                                                                     Práva a povinnosti

3. Každý uživatel jednotky je povinen počínat si tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele jednotek v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4. Každý uživatel jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení.

5. Vstup na střechu domu, do technické místnosti a do strojovny výtahu je dovolen pouze oprávněným osobám.

6. Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu. Náhradou škody se rozumí bud‘ uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích.

7. Bez souhlasu společenství (výboru) a bez stavebního povolení nebo ohlášení, je-Ii ho dle příslušných předpisů třeba, není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.).V žádosti o souhlas společenství s úpravami musí být uveden den zahájení stavebních prací s předpokládaným termínem jejich ukončení a plánek s popisem rozsahu změn. 

8. Vlastník jednotky nesmí bez souhlasu výboru na vnějším obvodovém plášti budovy, na balkonech a terasách ani na střeše upevňovat a umisťovat nic, co by narušovalo vnější vzhled domu nebo narušovalo vnější obvodový plášť budovy (fasádu).

9. Vlastník jednotky, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat tato pravidla v celém rozsahu.

10. Každý uživatel jednotky zodpovídá za řádné označení svého domovního zvonku, za řádné označení své poštovní schránky. Uživatel jednotky zajistí pravidelné vybírání zásilek z poštovní schránky i při své dlouhodobé nepřítomnosti.

11. Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (bud' jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiné spojení za účelem doručování potřebných informací nebo kontaktu v případě havárie či živelné události ve společných prostorách nebo v jednotce.

12. V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí být dodržován noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje používat hlučná zařízení a přístroje (kuchyňské roboty, vrtačky atd.) či jiným způsobem vyvolávat hluk. V této době je žádoucí používat televizní, rozhlasové nebo jiné audio přístroje tak, aby jejich zvuk nepronikal do okolních bytů.

13. Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období. Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 30 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek.

14. Vlastník jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než čtyři hodiny za jeden den nebo méně než čtyři hodiny za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně o svém záměru výbor a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na oznamovací desku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení těchto pravidel při provádění prací.

15. Chov a držení zvířat v bytech podléhá obecně závazným právním předpisům a předpisům a vyhláškám Magistrátu hlavního města Prahy, kterými jsou majitelé zvířat povinni se řídit. Majitel je povinen dbát, aby zvíře nepůsobilo ostatním uživatelům jednotek obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Odpovídá za hluk, který mohou způsobovat s ním žijící zvířata (štěkání, vytí apod.) a podle okolností je povinen tomu zabránit, odstranit znečištění, které jeho zvíře způsobí ve společných prostorách domu, na terasách, které jsou příslušenstvím bytu nebo na pozemku kolem budovy.

16. Vlastník každého bytu má právo na jeden klíč  ke společným uzamykatelným prostorám (sušárna, vstupní dveře ke sklepům) s výjimkou prostor, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru nebo jiným osobám se souhlasem výboru společenství (výtahové šachty a strojovny, úklidová místnost, technická místnost atd.). O případné dočasné změně užívání společných prostor rozhoduje, na základě žádosti člena společenství, výbor.

17. Při převodu jednotky je její dosavadní vlastník povinen předat nabyvateli klíče ( čipy ) od vstupních dveří do domu. Zhotovení další kopie je zpoplatněno.

18. Uživatelé jednotek jsou povinni udržovat v domě a jeho bezprostředním okolí pořádek a čistotu. Běžný úklid společných prostor je zajišťován na základě smlouvy. Způsobí-Ii uživatel jednotky znečištění společných prostor nad míru odpovídající běžnému užívání, je povinen neprodleně způsobené znečištění odstranit.

19. Při mimořádných situacích, kdy uživatel jednotky znečistí společné prostory (při rekonstrukci jednotky, malování, stěhování apod.), je povinen neprodleně po ukončení prací odstranit způsobené znečištění. V opačném případě budou náklady na mimořádný úklid přeúčtovány vlastníkovi příslušné jednotky.

20. Informace výboru a vykonavatele správy domu jsou umisťovány na oznamovací desce ve vstupních prostorách domu a na webové stránce společenství  www.kurbor.cz . Na vývěsní desce, ve společných prostorách a na vstupních dveřích je zákaz vylepování reklam.

 

                                                                                                               III.

                                                                                           Bezpečnost osob a majetku

 21. V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

a) ve všech společných prostorách domu (včetně výtahu) platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,

b) uživatelé jednotek nesmí skladovat v domě nebezpečné předměty či látky, o nichž lze předpokládat, že mohou dům poškodit (např. hořlaviny, výbušniny, kyseliny či hydroxidy apod.),

c) domovní vchodové dveře se důsledně zavírají. Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám. Jiným osobám, které se nemohou přesně identifikovat, anebo hlásí návštěvu momentálně nepřítomného uživatele jednotky, nelze vstup do domu umožnit,

d) každý uživatel jednotky je povinen dodržovat obvyklá pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany, zejména při manipulaci s elektrickými spotřebiči,

e) v rámci dodržování pravidel požární ochrany jsou uživatelé jednotek povinni udržovat všechny chodby, které slouží jako únikové cesty, volné,

f) odkládání odpadků (i krátkodobé) ve společných prostorách domu (zejména na chodbách) je z hygienických důvodů zakázáno; Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Je zakázáno do nádob na odpad a vedle nich odkládat nadměrný odpad (např. koberce, matrace, nábytek aj). Nadměrný odpad jsou uživatelé povinni odvést do sběrného dvora.

g) za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří děti poučí o základních pravidlech bezpečnosti a chování v domě a v jeho bezprostředním okolí,

h) výtah smí ovládat pouze osoba starší 10 let, s ohledem na jeho vyznačenou nosnost a pravidla provozu. Děti do 10 let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10 let,

ch) hlavní uzávěry vody, domovní elektrické rozvodny (pro výtahy a pro osvětlení domu) a rozvodné  skříně jsou přístupné pouze oprávněným osobám, což neplatí v případě havárie nebo jiného hrozícího rizika, kdy je každý povinen jednat tak, aby zabránil hrozícím škodám.

22. Postup při havárii v bytu, nebytovém prostoru nebo ve společných prostorách:

a) aktuální kontaktní údaje subjektu zajišťujícího havarijní službu (voda a kanalizace, elektro a topení) jsou uveřejněny na oznamovací desce.

b) havarijní opravou se rozumí jen odstranění drobné havárie (např. prasklé vodovodní nebo odpadního  potrubí v bytech nebo společných prostorech domu, drobné opravy elektroinstalace, únik vody u topných těles a uzávěrů). Havarijní službou se hlášený havarijní případ zabezpečí tak, aby nebylo ohroženo zdraví, životy nebo majetek lidí,

c) hlášení o vzniku havarijního případu na telefonní čísla uvedená na oznamovací desce zabezpečují jednotliví uživatelé bytu, kteří jsou povinni svým podpisem na originálu objednávky potvrdit rozsah provedených prací při zásahu. Zásahy v bytech a nebytových prostorách hradí vlastník (uživatel) jednotky,

d) dokud se týká havarijních oprav ve společných prostorách, potvrdí provedení oprav na originálu objednávky nebo výkazu prací uživatel, který havárii nahlásil, nebo člen výboru (je-Ii přítomen). Kopii výkazu prací předá bezodkladně členu výboru. Zásahy ve společných prostorách hradí společenství z příspěvků na správu domu a pozemku.

e) při hlášení havárie je nutno:

  • uvést jméno a příjmení, číslo bytu, podlaží a adresu zásahu,
  • uvést druh havárie a přesné místo, kde k ní došlo,
  • uvést další okolnosti, které mohou mít pro zásah význam,
  • vyčkat příjezdu havarijní služby,
  • pokud to okolnosti dovolí zajistit přístup k zařízením, která jsou pod uzamčením (vypouštěcí místa ÚT, uzavírací

                 ventily vody a ÚT).

 

                                                                                     IV.

                                                                                                                  Opatření k nápravě

23. Dojde-li k porušení povinností stanovených těmito pravidly, výbor osobně nebo písemně upozorní na toto porušení osobu, která se závadného jednání dopustila, a jedná-Ii se o nájemce či podnájemce jednotky, pak i vlastníka pronajaté či podnajaté jednotky a vyzve tuto osobu (či osoby), případně i dotčeného vlastníka jednotky k odstranění závadného stavu.

24. Nebude-li závadný stav odstraněn v přiměřené lhůtě určené výborem, výbor následně posoudí a rozhodne, zda bude splnění povinnosti odstranit závadný stav vymáháno soudní či jinou cestou. Výbor o tomto rozhodnutí vyrozumí vlastníka jednotky. Došlo-Ii  k zvlášť závažnému porušení těchto pravidel nebo byl-Ii porušením způsoben zvlášť závažný následek, kterým se rozumí zejména vzniklá škoda značné výše či stav nezanedbatelného ohrožení bezpečnosti či zdraví uživatelů budovy (například skladování nebezpečných hořlavin, výbušnin či obdobných látek) svolá výbor v případě potřeby shromáždění k následnému řešení.

25. Veškeré náklady vzniklé v důsledku porušení povinností stanovených těmito pravidly je povinna nahradit osoba, která se dopustila závadného jednání. Jde-Ii o uživatele bytu odlišného od vlastníka jednotky, ručí za splnění povinnosti uhradit náklady vzniklé v souvislosti s porušením těchto pravidel vlastník jednotky, v jehož bytu uvedení uživatelé přebývají, popřípadě během návštěvy přebývali. Totéž platí i pro povinnost náhrady škody vzniklé na společných částech domu či na ostatních jednotkách v domě a o úhradě nákladů vynaložených na svolání shromáždění dle čl. 24.

 

                                                                                                                                V.

                                                                                             Závěrečná ustanovení

26. Těmito Pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovním řádu) nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

27. Pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovní řád) vydá výbor Společenství a budou zveřejněny na web. stránce společenství a vyvěšeny na viditelném místě v každém domě.

28. Shromáždění společenství pověřuje výbor Společenství provádět v Pravidlech pro správu domu  a pro užívání společných částí (Domovním řádu) opravy a změny.

29. Zrušuje se Domovní řád ze dne 12.4.2012

30. Tato Pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí (Domovní řád) byla schválena na schůzi shromáždění dne 21.11.2016  a téhož dne nabyla účinnosti.

 

 

 Ing. Marie Steinbauerová                                                                                     Dr.Ing.Hicham Mourad, Ph.D.

 Místopředsedkyně                                                                                              Předseda 

 

Zpět